h1

Tallers intercicles.Beebots

6 juny 2016

Descripció

Els alumnes de 2n i 3r de l’escola Castellum hem fet tallers intercicles. L’alumnat de 2n s’ha endinsat en el món dels Beebots i l’alumnat de 3r ha perfeccionat les  vivències viscudes el curs anterior.

Objectius competencials

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Saber utilitzar el maquinari.
 2. Aprendre amb l’eina tecològica.
 3. Inserir la informació necessària per tal que arribi a la destinació pensada.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva i de motivació.
 2. Mostrar curiositat per platejar-se preguntes, reptes, interrogants…
 3. Aprendre dels altres i amb els altres.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1. Prendre  les decisions correctes per fer el que ens proposem.
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb el que es realitza.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2. Treballar en equip amb respecte.
 3. Responsabilitat i compromís personal.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir les monedes, bitllets, paisatges…

Aspectes que es treballen

 1. Coneixement de les Beebots.
 2. Interès per aprendre, descobrir i crear.

Avaluació

L’avaluació s’ha fet observant a cada infant i enregistrant l’observació tenint en compte indicadors d’avaluació específics. S’ha fet una autoavaluació amb els infants sobre el taller.

Eines i recursos

 • Beebots
 • Fustes de construccions
 • Paper d’embalar

Nivell educatiu

Cicle Inicial 2n i cicle Mitjà 3r

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en petits grups.

Temporització

3 sessions

1a Diferents propostes per conèixer les Beebots. Diposem de 8 minuts per a cada proposta.

2a Seguim experimentant i creant amb les Beebots a través de les diferents propostes.

3a Ens especialtzem en l’ús de les Beebots amb propostes més especialitzades i concretes que les anteriors.

Escola Castellum

h1

Expliquem Europa amb l’Scratch Jr

23 maig 2016

Descripció

Els alumnes de 2n/3r de l’escola Annexa hem començat a treballar el programa per a tablets «Scratch Jr.», una versió simplificada del conegut programa «Scratch». Els alumnes coneixeran el programa i elaboraran un treball de presentació d’un país europeu, dins el projecte de medi d’aquest curs (Descobrim el nostre món).

Partim d’uns coneixements previs en la programació, els nens i nenes porten uns mesos (els de 2n) i un any (els de 3r) treballant el CODE i les BEE-Bots.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de crear l’entorn necessari per explicar correctament el seu país.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari (tauleta) i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) en l’aplicació per tal d’explicar correctament el nostre país.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements necessaris per presentar un país a la resta de companys de classe.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs i llibres.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 4. Coneixement de l’aplicació «Scratch Jr.»
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Inicial (2n) i Cicle Mitjà (3r)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles

Cada grup disposarà d’una tauleta

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Iniciació a l’Scratch Jr.

2a Continuem experimentant amb l’Scratch Jr.

3a Continuem experimentant amb l’Scratch Jr.

4a Repartim els països i comencem el treball.

5a Elaborem el treball.

6a Posem en comú els treballs realitzats.

Escola Annexa-Joan Puigbert

h1

¿Cierto o falso? Aprenem a fer cerques ràpides.

22 maig 2016

Descripció

La cerca d’informació és un dels pilars bàsics de l’aprenentatge, però sovint les cerques a Internet per treballar diferents àrees es fan molt feixugues i fan perdre molt de temps. Els alumnes necessiten moltes vegades, ajut per trobar informació, sobretot quan aquesta informació no es troba a la Viquipèdia.

Fer bones cerques requereix estratègies i pràctica, i aquests dos elements poden arribar a ser molt feixucs. És per aquesta raó que s’ha optat per usar la gamificació, ja que aquesta tecnologia educativa permet obtenir de manera immediata l’atenció dels alumnes, millorant així el rendiment a l’aula.

Objectiu

 • Fer cerques ràpides a Internet amb el cercador Google.

Competències bàsiques de l’àmbit digital

 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.
 2. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
 3. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

 Descripció de l’activitat

Sessió 1

1a part (20’): La mestra explica l’objectiu de la sessió i el funcionament del joc. Seguidament es reparteixen les tauletes i els PC i cada parella juga contra la màquina en el mode multijugador amb l’objectiu d’assolir un resultat positiu de 9 a 0. D’aquesta manera es comparteixen estratègies de cerca entre els membres de la parella.

2a part (10’): Es posa en comú les diferents estratègies de cerca que s’ha anat trobant.

3a part (20’): Es juga contra la parella al mode multijugador. Cada vegada que un dels dos marca una resposta, ha d’explicar a l’adversari com ha fet la cerca i el perquè de la seva resposta, tant si és correcta com si és incorrecta.

Durant aquestes tres primeres parts, la mestra intervé ajudant a fer les cerques, moderant la posada en comú i avaluant la capacitat de cerca de cada alumne.

Final (10’): es revisa com ha anat el joc, quins aspectes cal que cadascú millori i es recull el maquinari.

Sessió 2

1a part (15’): La mestra recorda l’objectiu de la sessió i el funcionament del joc. Seguidament es reparteixen les tauletes i els PC i cada parella juga contra la màquina en el mode multijugador amb l’objectiu d’assolir un resultat positiu de 9 a 0, és a dir, sense cometre cap error. D’aquesta manera es comparteixen estratègies de cerca entre els membres de la parella.

2a part (5’): Es posa en comú les diferents estratègies de cerca que s’ha anat trobant.

3a part (30’): Es juga contra la parella al mode multijugador. Cada vegada que un dels dos marca una resposta, ha d’explicar a l’adversari com ha fet la cerca i el perquè de la seva resposta, tant si és correcta com si és incorrecta. Cada dues partides realitzades cercant amb el PC, es permetrà que, voluntàriament, en juguin una sense fer la cerca.

Durant aquestes tres primeres parts, la mestra intervé ajudant a fer les cerques, moderant la posada en comú i avaluant la capacitat de cerca de cada alumne.

Final (10’): es revisa com ha anat el joc, quins aspectes cal que cadascú millori i es recull el maquinari.

Criteris d’avaluació

S’avaluarà la millora de la cerca amb l’observació directa a totes les àrees.

Eines i recursos

 • Un PC per alumne.
 • Una tauleta per cada parella d’alumnes.
 • App Cierto o falso.

 Tutorial de l’eina

Descripció de l’App

Fig. 1                              Fig. 2                                    Fig.3

Sistema: Android o IOS

Botiga: Play store / App Store

Classificació: PEGI 3

Preu: Gratuïta. La versió premium no té propaganda, però en el mode multijugador la publicitat és mínima i només apareix al final del joc.

Descripció del mode de joc multijugador: Tal i com es veu a la figura 1, la pantalla del dispositiu mòbil queda dividida en dues parts, una per jugador. A cada part de la pantalla hi ha la mateixa pregunta i els dos botons de resposta. No hi ha límit de temps per contestar. Quan un dels dos jugadors prem un dels botons de resposta, la màquina mostra la resposta correcta i el resultat (fig.2). Si la persona que ha contestat ha encertat la resposta, obté un punt; si la resposta no és correcta, el punt es computa en el marcador de l’adversari. El primer jugador que assoleix 9 punts guanya la partida.

 

Nivell educatiu

Cicle Superior.

Escola Mas Masó de Salt