h1

DALÍ

30 Mai 2018

Dalí  

Centre: Escola Montjuic  

Població: Girona  

Nivell educatiu: CI Ed.Primària  

Camp TIC: Presentació multimèdia  

Àrees relacionades: Educació visual i plàstica, Llengua i Tecnologia  

Programari utilitzat: Scratch  

Maquinari utilitzat: Ordinador, altaveus i micròfon   

Entorn d’aplicació: Activitat d’aula  

Objectius: 
– Motivar als alumnes a treballar la plàstica desde una altre prespectiva.
– Saber fer un resum a partir d’unes imatges.
– Aplicar les Tic a l’aula.  

Competències:  
– Competència digital, Competència d’educació visual i plàstica, Comptetència de lleguatge oral.  

Continguts: 
– La vida de Dalí   

Avaluació: Ha anat molt bé. Els nens/es han gaudit. Hem aprofundit en un tema de manera diferent.  

Temporització: 4 sessions d’una hora.  

Descripció: Entre els nens/es vam triar unes imatges relacioandes amb Dalí. Entre tots intentaven fer un petit resum a partir de les imatges i organitzar les idees. Uns quants nens/es van sortir a gravar amb un micròfon, les frases que vam pensar.
La mestra dirigia el muntatge del programa Scratch, els nen/es decidien què volien que amb les imatges, intentaven fer hipotesis de què podria passar segons les ordres donades al scratch, ho provavem i si calia ho corregemr: pensavem, calculavem,…  

Observacions:  Ens ho hem passat molt bé!!!  

Enllaç a l’experiència   

Responsable/s: Nuria Sances i Elena Margalef  

 

h1

Simulem un programa de TV

17 Mai 2017

Descripció

Els alumnes de 6è de l’Escola Vilademany d’Aiguaviva hem analitzat l’oferta televisiva que hi ha actualment i hem fet una selecció de cinc tipus de programes per versionar-los nosaltres mateixos.
L’activitat s’ha fet en castellà per tal de reforçar la part oral de la llengua.
Els alumnes han hagut de fer de guionistes, actors i directors del seu propi programa.

 

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de buscar i adequar l’entorn a les necessitats del programa.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari  i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) per fer el programa el màxim d’atractiu i complert possible.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1. Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2. Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3. Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària via internet.
 2. Creació d’un guió per al programa.
 3. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 4. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 5. Coneixements bàsics de l’editor de vídeo AVS Video Editor 7.5.
 6. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 7. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Superior (6è)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles o grups de tres.

Cada grup disposarà d’un ordinador.

Temporització

8-10 sessions aproximadament.

Escola Vilademany d’Aiguaviva

 

h1

Ens comuniquem en anglès dins i fora de l’aula!

4 Mai 2017

Descripció

Ens comuniquem en anglès dins i fora de l’aula a través d’una plataforma anomanada Edmodo. És una plataforma social d’aprenentatge en línia creada al setembre del 2008. Aquesta aplicació en xarxa gratuïta i sense publicitat permet la comunicació entre els docents, alumnes i familiars en un entorn tancat i privat en forma de microblogging i d’entorn virtual d’aprenentage gràcies a les aplicacions, recursos, fòrums i altres eines que ofereix. 

La plataforma també consta amb una aplicació per dispositius mòbils, tablets, facilitant l’accés des de qualsevol lloc i moment, com formula el corrent educatiu de l’aprenentatge mòbil.

 

TASQUES:

 • Crear un grup d’Edmodo per cada grup classe i convidar als alumnes afegir-s’hi.
 • Explicar i practicar sobre com xatejar entre nosaltres, compartir documents, imatges, videos, cançons, etc.
 • Cada setmana els envio deures, curiositats o cançons per practicar l’aprenentatge après i/o divertir-se des de fora l’aula
 • Comunicar-nos en anglès dins i fora de l’aula.

Objectius competencials/ capacitats

 • Potenciar les tecnologies dins i fora de l’aula.
 • Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula i amb la mestra.
 • Motivar als alumnes a escriure i llegir en anglès de forma més natural i atractiva.
 • Consolidar l’aprenentatge de la llengua anglèsa.
 • Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i estructures pròpies de l’idioma.
 • Respectar i tenir cura dels diferents dispositius,

Competències bàsiques:

 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.
 2. Artística i Cultural.
 3. Tractament de la informació i c. digital.
 4. Matemàtica.
 5. Aprendre a aprendre.
 6. Competència d’autonomia personal.
 7. Coneixement interacció amb el món físic.
 8. Social i ciutadania.

Competència àrea de llengua:

A. Competència comunicativa.

B. Plurilingüe i intercultural.

Aspectes que es treballen

Les 4 habilitats de la llengua anglèsa (expressió oral i escrita; comprensió oral i escrita)

Escriptura en entorn digital.

Ús de dispositius mòbils.

Criteris d’avaluació

Utilitzar correctament l’Edmodo com a eina comunicativa dins i fora de l’aula.

Participar activament de l’Edmodo

Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i estructures pròpies de l’idioma.

Comprendre i extreure informació de produccions orals.

Escoltar i respectar els altres.

Llegir de manera autònoma i comprensiva.

Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge.

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud de respecte i interès.

Eines i recursos

Applicació de l’Edmodo.

Dispositius mòbils: Portàtil, ordinador torre, mòbil  o Tablet.

Youtube

Google

Diferents pagines webs on hi ha activitats per l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Tutorial de l’eina

Edmodo

Nivell educatiu

Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Organització a l’aula

Grup sencer i dins del racó de ICT.

Temporització

Sessions de una hora.

Sessió 1: Introducció de la nova eina Edmodo.

Sessió 2: Els alumnes practiquen les diferents opcions que ens dóna l’Edmodo.

A partir d’aquí, cada setmana els envio deures, curiositats, cançons, etc; per tal de continuar motivant als alumnes a escriure dins la plataforma.

Per altra banda, animo que cada dia hi hagi alumnes que puguin opinar, preguntar, en definitiva, escriure frases i/o contestar en anglès per tal d’utilitzar l’idioma anglès per comuniar-nos.