h1

Ens iniciem a la Robòtica a l’Escola Montserrat

28 Abril 2017

Descripció

Des del darrers anys van arribant als centres diferents propostes d’activitats relacionades amb la robòtica. Des de l’escola es vol que la robòtica(pensament computacional) sigui una eina més per millorar alguns aspectes de les matemàtiques. A partir d’aquesta idea, i amb el suport d’inspecció va sorgir la proposta de crear una “Xarxa” amb els centres de primària més propers i l’institut de referència per compartir experiències i propostes relacionades amb aquest tema per així els alumnes de 6è arribin  coneixent l’ús de l’scratch per facilitar la seva incorporació a l’institut. Aquest 1r curs, per a nosaltres, en que s’introduirà la proposta  serà un presa de contacte de l’alumnat i el professorat amb diferents aspectes i elements  que podem relacionar-se amb la robòtica a l’aula. A partir d’aquesta experiència i de les compartides a la xarxa s’anirà ajustant la gradació i  el treball realitzat a cada curs-cicle i s’aniran integrant de forma pautada als continguts de cada nivell.

Objectius competencials Proposta inicial a desenvolupar

A nivell d’escola

– Conèixer recursos i estratègies metodològiques sobre la  robòtica, pensament computacional,  per  integrar-la a l’aula d’educació infantil i primària de forma transversal.

Tractament de la informació i competència digital

 • Aprendre a utilitzar diferents “aparells”:  bee-bots, Ipad, Ordinador,..

Competència matemàtica

 • Planificar i resoldre tasques

Competència d’aprendre a aprendre

 • Mostrar curiositat per plantejar-se preguntes, reptes, interrogants i afrontar-los

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 • Aprendre a treballar de forma autònoma

Competència social i ciutadana

 • Treballar en parelles, acceptar opinions

Aspectes que es treballen

 • Orientació espacial, avançar, girar, conèixer Bee-bots,
 • Programació, funcions, bucles, … Light boot, Code.org, Scratch
 • Concepte de robòtica i pensament computacional

Criteris d’avaluació

En aquest cas serà una avaluació continuada, per establir uns “mínims” en les properes realitzacions d’activitats, propostes.

Infantil

S’avaluarà que coneguin algunes de  les funcions  de les bee-bots

Inicial

S’avaluarà que coneguin totes les funcions de les bee-bots i siguin capaços de superar de forma individual la majoria de reptes de l’App Bee-bot amb els Ipads.

Mitjà

A l’avaluació es tindrà en compte si tots els alumnes coneixen i treballen de forma autònoma
amb les 2 activitats de robòtica proposades: Light-bot i Code.org

Superior

S’avaluarà que superin els reptes/activitats del web code.org proposades,  a més el lightbot a 5è i a 6è algunes de les funcions bàsiques de l’Scratch.

Eines i recursos

Utilització de 6 bee-bots del CRP, amb els plafons corresponents.

Web:  www.code.org, utilitzat amb els portàtils o aula informàtica.

http://blocs.xtec.cat/roboticaalescola/

Aplicacions Ipads: Bee-bot, blue-bots, Light-Bot, Scratch Jr.

Tutorial de l’eina

Bee-bots https://programamos.es/recursos/beebots/

Scratch http://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html

https://scratch.mit.edu/studios/53168/

Nivell educatiu

Aquest treball es realitza amb tots ells cicles de l’escola.

Educació Infantil:

 • Bee-bot: Conèixer material. P3 introducció. A P4 i P5 treball concret.
 • A psicomotricitat (P5) possibilitat de vivenciar com si els nens i nenes fossin bee-bots.
 • A P5 poden fer servir l’App de Bee-bots dels Ipads.

Cicle Inicial:

 • Web Code.org
 • Bee-bot: Treball concret.
 • Joc Bee-bot als Ipads.

Cicle Mitjà:

 • Web Code.org
 • Light-Bot: Es pot jugar a la web o als Ipads.
 • Conèixer les Bee-bots, què fan, per a què serveixen, utilitzar-les. Jugar amb l’aplicació dels Ipads.

Cicle Superior:

 • Web Code.org
 • Light-Bot (només 5è)
 • Conèixer Bee-bots. Si disposen de temps els alumnes de 5è poden crear un joc/repte pels alumnes més petits (P5 o CI).
 • Scratch Jr. a l’Ipad
 • Al 3r trimestre iniciar alguna activitat concreta amb l’scratch per preparar, si es possible, la trobada amb alumnes d’una altra escola.

Organització a l’aula

En Educació Infantil s’aprofitava principalment mig grups amb psicomotricitat o llengua estrangera en les sessions introductòries. Posteriorment també es feien agrupacions més petites amb diferents racons rotatius, per facilitar la  manipulació, contar, avançar, etc. També per parelles o individualment per treballar les apps amb l’Ipad.

En Educació Primària es treballa amb tot el grup classe, majoritàriament en parelles tot i que també es realitzen activitats individuals. A cicle superior també activitats en grups de 3-4-5 a l’hora de preparar activitats pels més petits.

Temporització

El gruix de les activitats es realitzarà en 6 sessions aproximadament, aprofitant al màxim els dies de que el centre disposarà de les bee-bots del CRP, durant el 2n trimestre. A partir d’aquí cada curs mirarà de continuar o complementar, si es possible, alguna de les activitats realitzades durant el 3r trimestre.

Exemples de distribució de les sessions:

Ed Infantil i Cicle Inicial

PROPOSTA ROBÒTICA EI I CI

Cicle Mitjà i Superior

PROPOSTA ROBÒTICA CM I CS

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Revisar activitats code.org i la seva progressió en el “llenguatge” de programació.

 

h1

Educació física i Kahoot

27 Abril 2017

Descripció

Activitat què en el meu cas es desenvoluparà al Cicle Superior. A l’Àrea d’Educació Física s’utilitzen els esports com a fils conductors per a treballar els diferents objectius i continguts de l’assignatura. En la majoria dels casos és el primer contacte dels alumnes amb les diferents modalitats esportives, i cal fer una tasca d’avaluació inicial sobre els coneixements que en tenen. Amb el Kahoot farem una tasca interdisciplinar amb Informàtica per tal de presentar aquests esports i avaluar els coneixements previs dels alumnes.

Objectius competencials

Competència d’aprendre a aprendre

 • Mostrar una actitud positiva i de motivació.
 • Generar interès per les diferents aplicacions tecnològiques
 • Generar interès pels esports plantejats.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 • Prendre  les decisions de forma ràpida.
 • Adquirir sentit d’autocrítica amb el que es realitza.

Competència social i ciutadana:

 • Acceptar els propis coneixements en relació als de la resta.
 • Treballar amb respecte amb si mateix i amb els companys.

Competència del tractament de la informació i competència digital:

 • Saber utilitzar la tablet o el pc per a poder fer l’activitat.
 • Saber utilitzar el Kahoot.

Criteris d’avaluació

Els resultats de l’aplicació ens poden servir de criteris d’avaluació.

Eines i recursos

Tablets o PC’s, Kahoot

Organització de l’Aula

Un ordinador o tablet per a cada alumne, per tal de poder fer l’activitat tots a la vegada.

Temporatització

Al llarg de tot el curs a l’inici de cada Unitat Didàctica –que es canvia d’esport- per tal de fer l’avaluació inicial de coneixements.

Escola l’Aulet

h1

FEM KAHOOTS AMB LES TABLETS

24 Abril 2017

Descripció

Aquesta activitat està pensada per alumnes de cicle mitjà. Activitats de resolució de problemes que es poden fer de manera molt divertida amb les tablets utilitzant el programa Kahoot.

Objectius competencials

Competència d’aprendre a aprendre

 • Mostrar una actitud positiva i de motivació.
 • Mostrar curiositat per platejar-se preguntes, reptes, interrogants…
 • Aprendre dels altres i amb els altres.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 • Prendre  les decisions correctes per fer el que ens proposem.
 • Adquirir sentit crític i autocrític amb el que es realitza.
 • Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 • Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 • Treballar en equip amb respecte.
 • Responsabilitat i compromís personal.

Competència del tractament de la informació i competència digital:

 • Extreure la informació necessària per poder realitzar l’activitat amb la tablet.
 • Saber utilitzar les diferents eines digitals per poder realitzar el joc amb Kahoot.

Competència matemàtica:

 • Entendre la resolució de problemes.
 • Utilització de diferents continguts matemàtics com poden ser: càlcul, geometria,…

 

Aspectes que es treballen

Depenent de la temàtica del kahoot es poden treballar aspectes: en aquest cas de resolució de problemes. Es poden realitzar kahoots ja preparats pel mestre, o els mateixos alumnes preparar problemes per als seus companys. En grups de 2 o 3 poden preparar un kahoot perquè realitzin els altres companys.

Criteris d’avaluació

Els resultats de l’aplicació ens poden servir de criteris d’avaluació.

Eines i recursos

Tablets, PDI,  Kahoot

Tutorial de l’eina

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tutorial-crear-un-kahoot-para-clase/40146.html

Nivell educatiu

Cicle Mitjà

Organització a l’aula

Mig grup, 12 o 13 alumnes amb una tablet cada un i una Pdi  per poder visulalitzar les preguntes.

Temporització

Tot el curs, una sessió quinzenal.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Realitzar un kahoot amb tablets.