h1

Simulem un programa de TV

17 Mai 2017

Descripció

Els alumnes de 6è de l’Escola Vilademany d’Aiguaviva hem analitzat l’oferta televisiva que hi ha actualment i hem fet una selecció de cinc tipus de programes per versionar-los nosaltres mateixos.
L’activitat s’ha fet en castellà per tal de reforçar la part oral de la llengua.
Els alumnes han hagut de fer de guionistes, actors i directors del seu propi programa.

 

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de buscar i adequar l’entorn a les necessitats del programa.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari  i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) per fer el programa el màxim d’atractiu i complert possible.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1. Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2. Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3. Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària via internet.
 2. Creació d’un guió per al programa.
 3. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 4. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 5. Coneixements bàsics de l’editor de vídeo AVS Video Editor 7.5.
 6. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 7. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Superior (6è)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles o grups de tres.

Cada grup disposarà d’un ordinador.

Temporització

8-10 sessions aproximadament.

Escola Vilademany d’Aiguaviva

 

Anuncis
h1

Ens comuniquem en anglès dins i fora de l’aula!

4 Mai 2017

Descripció

Ens comuniquem en anglès dins i fora de l’aula a través d’una plataforma anomanada Edmodo. És una plataforma social d’aprenentatge en línia creada al setembre del 2008. Aquesta aplicació en xarxa gratuïta i sense publicitat permet la comunicació entre els docents, alumnes i familiars en un entorn tancat i privat en forma de microblogging i d’entorn virtual d’aprenentage gràcies a les aplicacions, recursos, fòrums i altres eines que ofereix. 

La plataforma també consta amb una aplicació per dispositius mòbils, tablets, facilitant l’accés des de qualsevol lloc i moment, com formula el corrent educatiu de l’aprenentatge mòbil.

 

TASQUES:

 • Crear un grup d’Edmodo per cada grup classe i convidar als alumnes afegir-s’hi.
 • Explicar i practicar sobre com xatejar entre nosaltres, compartir documents, imatges, videos, cançons, etc.
 • Cada setmana els envio deures, curiositats o cançons per practicar l’aprenentatge après i/o divertir-se des de fora l’aula
 • Comunicar-nos en anglès dins i fora de l’aula.

Objectius competencials/ capacitats

 • Potenciar les tecnologies dins i fora de l’aula.
 • Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula i amb la mestra.
 • Motivar als alumnes a escriure i llegir en anglès de forma més natural i atractiva.
 • Consolidar l’aprenentatge de la llengua anglèsa.
 • Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i estructures pròpies de l’idioma.
 • Respectar i tenir cura dels diferents dispositius,

Competències bàsiques:

 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.
 2. Artística i Cultural.
 3. Tractament de la informació i c. digital.
 4. Matemàtica.
 5. Aprendre a aprendre.
 6. Competència d’autonomia personal.
 7. Coneixement interacció amb el món físic.
 8. Social i ciutadania.

Competència àrea de llengua:

A. Competència comunicativa.

B. Plurilingüe i intercultural.

Aspectes que es treballen

Les 4 habilitats de la llengua anglèsa (expressió oral i escrita; comprensió oral i escrita)

Escriptura en entorn digital.

Ús de dispositius mòbils.

Criteris d’avaluació

Utilitzar correctament l’Edmodo com a eina comunicativa dins i fora de l’aula.

Participar activament de l’Edmodo

Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i estructures pròpies de l’idioma.

Comprendre i extreure informació de produccions orals.

Escoltar i respectar els altres.

Llegir de manera autònoma i comprensiva.

Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge.

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud de respecte i interès.

Eines i recursos

Applicació de l’Edmodo.

Dispositius mòbils: Portàtil, ordinador torre, mòbil  o Tablet.

Youtube

Google

Diferents pagines webs on hi ha activitats per l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Tutorial de l’eina

Edmodo

Nivell educatiu

Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Organització a l’aula

Grup sencer i dins del racó de ICT.

Temporització

Sessions de una hora.

Sessió 1: Introducció de la nova eina Edmodo.

Sessió 2: Els alumnes practiquen les diferents opcions que ens dóna l’Edmodo.

A partir d’aquí, cada setmana els envio deures, curiositats, cançons, etc; per tal de continuar motivant als alumnes a escriure dins la plataforma.

Per altra banda, animo que cada dia hi hagi alumnes que puguin opinar, preguntar, en definitiva, escriure frases i/o contestar en anglès per tal d’utilitzar l’idioma anglès per comuniar-nos.

 

h1

Iniciació als fulls de càlcul tot treballant estadística

1 Mai 2017

 

Descripció:

Es tracta d’aprofitar el treball d’estadística a matemàtiques per a fer iniciació als fulls de càlcul a cicle mitjà. Es relacionar´à amb el treball de l’àrea de medi, en la unitat sobre consum i temps de lleure, en la qual els alumnes realitzaran també un treball estadístic.

Els mestres que fan matemàtiques a cicle superior també n’han fet una adaptació.

 

Eines:

 • Ordinadors amb connexió a internet.
 • Comptes personals dels alumnes a Google a través de escolasantafe.cat i amb accés a documents de Google.
 • Les que puguin necessitar per realitzar la seva investigació particular.

 

Activitats:

 • Cada alumne realitza, al llarg de dues setmanes una enquesta o investigació de la que en resultin unes dades. Per fer-la, cal plantejar-se una pregunta clara que es pugui respondre mitjançant l’enquesta o investigació. Per exemple: “Quina és la fruita preferida dels alumnes de l’escola?” o “quants cotxes passen al llarg de 10 minuts a la N-II al pas per Medinyà cada dia d’una setmana al migdia?”.
 • Un cop recollides les dades, crearem un full de càlcul on cadascun introduirà les dades que ha recollit. Haurà de dissenyar-la amb les files i columnes adequades. (1 sessió)
 • Ens plantejarem quines dades en resulten. Té sentit fer una suma de determinades dades? Un percentatge? Una diferència? Què ens pot ser interessant per treure conclusions? En parlarem entre tots i llavors cadascú es posarà a la feina amb el seu full. (1 sessió)
 • Aprendrem les tècniques per incloure aquestes dades elaborades resultants a la taula. (1 sessió)
 • FInalment, crearem un gràfic adequat que ajudi a observar visualment i significativament les dades recollides. Prèviament parlarem entre tots de quin podria ser l’adequat per cada cas. (1 sessió)
 • Un cop fet tot això, intentarem extreure’n conclusions. (1 sessió)
 • Paral·lelament, a l’àrea de medi també es realitza una altra investigació de la qual posteriorment es recolliran les dades de manera similar: en la sortida que farem a Barcelona, comptaran quans establiments de serveis troben de diversos tipus a cada zona. Llavors compararem les diverses zones segons el tipus d’establiments. Farem el mateix amb el poble de Medinyà i després n’extreurem conclusions. Aquesta activitat servirà de reforç a la feina feta a les sessions de matemàtiques.

 

Treball per dimensions:

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:

dimensió “connexions”:

 • Trobar i aplicar relacions matemàtiques en situacions quotidianes.
 • Veure oportunitats per descobrir coses de la realitat quotidiana mitjançant les matemàtiques.
 • Ordenar, comparar i classificar elements.

dimensió “comunicació i representació”:

 • Crear gràfiques en relació a fets de l’entorn.
 • Representar dades amb taules i gràfiques.

 

ÀREA DE MEDI:

dimensió “món actual”

 • Fer-se preguntes amb les que creïn previsions.
 • Utilitzar estratègies de cerca per contrastar informacions.

 

TAC:

dimensió “tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball”

 • Iniciació als fulls de càlcul: crear una taula de doble entrada amb un recull de dades i saber-lo interpretar i extreure’n informació mitjançant les eines que ofereix.

 

Objectius competencials:

 • Competència comunicativa:
  • Representar de manera significativa una informació recollida mitjançant fulls de càlcul.
 • Tractament de la informació i competència digital.
  • Iniciar-se en la utilització de fulls de càlcul i les seves eines.
 • Competència matemàtica.
  • Representar unes dades estadístiques de manera significativa i saber-les interpretar.
 • Aprendre a aprendre.
  • Descobrir noves maneres de presentar informacions.

 

Criteris d’avalauació:

 • Elegeix una metodologia adequada de recollida de dades en funció de la informació que es vol extreure?
 • Introdueix de manera correcta de les dades recollides en un full de càlcul?
 • És capaç d’utilitzar correctament les eines del full de càlcul suggerides per tractar la informació (estructuració del full, fórmules, creació de gràfics, agrupació de dades, colors…)?
 • És capaç d’analitzar les dades a partir del full de càlcul: comparació, percentatge, agrupació…?
 • És capaç d’extreure conclusions vàlides de les dades recollides?