Archive for the ‘Iniciació al traç’ Category

h1

Aprenem el traç

27 Abril 2013

Descripció

A partir de diferents materials elaborats per la mestra, trobats a internet, escanejats… treballarem el traç a la pissarra digital. Treballarem les lletres i els números a infantil, tot i que en aquesta etapa es treballa de manera més globalitzada, dedicarem una sessió setmanal a treballar de manera més sistemática.

Aprenem traç a la pissarra digital

Objectius competencials

Capacitat:

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autónoma

–         Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació oculo manual.

Objectiu:

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

Àrees:

– Descoberta d’un mateix i dels altres

–         Joc i moviment

o       Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació

o       Organització progressiva de la lateralitat

–         Autonomia personal i relacional

o       Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius

– Descoberta de l’entorn

–         Raonament i representació

o       Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació

– Comunicació i llenguatges

–         Observar, escoltar i experimentar.

o       Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics

o       Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que contenen text escrit.

–         Interpretar, representar i crear.

o       Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit

Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i situacions progressiva

ment més complexes

Aspectes que es treballen

Es treballa el traç de manera més sistemática i lúdica, utilitzant les noves tecnològies com una eina motivadora.

Criteris d’avaluació

Avaluarem a partir de l’observació i ho recollirem en una graella d’avalucació

– Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.

Eines i recursos

Notebook, pissarra digital, buscador, arxius flash, imatges de fitxes

Tutorial de l’eina

Per a realitzar la nostra activitat necesitarme la Pissarra digital, material elaborat per la mestra, cercat per internet o extret de diferents llibres.

Nivell educatiu

Educació infantil

Organització a l’aula

L’activitat es portarà a terme a la Ludoteca on hi ha instal.lada la pissarra digital. Es realitzarà amb tot el grup classe ja que no hi ha la possiblitat de poder desdoblar ni obtenir suport.

Temporització

Es preveu una sessió setmanal amb una durada d’una hora.

A cada sessió es presentarà una lletra, un número o un traç a treballar.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Una activitat senzilla elaborada a partir de l’experiència presentada per a fer-la durant la sessió del seminari. Materials de l’activitat.

h1

Lectura digital-APLICACIÓ DEL SOFTWARE CLAROREAD – Escola Montfalgars

26 Març 2013

Lectura digital  – APLICACIÓ  DEL SOFTWARE CLAROREAD

scclaroreadclaro1

Descripció

Arrel d’una proposta del Departament d’Ensenyament de Girona d’un pilotatge que es fa a 5 escoles, per valorar la utilització del programa Claroread en la millora dels resultats dels alumnes. Especialment d’aquells amb més dificultats en la consolidació de la lectura.

L’experiència que aporto és la realitzada amb les dues classes de 5è de l’escola.

Un total de 49 alumnes, amb tota la varietat que això comporta (diferents nivells i ritmes d’aprenentatge, aula d’acollida…).

Cada alumne ha treballat al seu nivell i ritme, des del pas d’escriptura natural a l’arbitrària, fins a la correcció  de l’estil i coherència dels textos.

Objectius competencials

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 • Contribuir a la reducció del fracàs escolar i a la millora dels resultats educatius.
 • Integrar el programa ClaroRead al centre per a millorar la lectoescriptura (lectura, escriptura, comprensió lectora, expressió oral i l’expressió escrita -Correcció ortogràfica, correcció gramatical, estil, sentit i coherència dels escrits) a Educació Primària.
 • Integrar el programa ClaroRead al centre com a eina de suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Integrar el programa ClaroRead al centre per a millorar l’aprenentatge d’Anglès a  6è  de Primària.

Tractament de la informació i competència digital

Competència d’aprendre a aprendre

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Aspectes que es treballen

Treballarem (a través dels dos canals: visual i auditiu): 

 • La comprensió lectora.
 • L’expressió oral.
 • L’expressió escrita.

»     Correcció ortogràfica.

»     Correcció gramatical.

»     Estil, sentit i coherència dels escrits.

Criteris d’avaluació

 • Alumnes que han utilitzat el programa a casa seva.
 •  Adquisició de tècniques d’aprenentatge autònom amb les noves tecnologies en les seves tasques escolars diàries.
 •  Autonomia en el maneig de les diferents eines.
 •  Nivell i millora en la capacitat d’autocorrecció ortogràfica.
 •  Motivació a l’hora de treballar amb aquest programa.
 •  Capacitat de millora dels propis textos elaborats, passats pel filtre del ClaroRead

 

Eines i recursos

Programes:

 1. CLAROREAD pro
 2. Processador de textos
 3. Italc

Italc_logo

Espais:

 • Aula ordinària amb PDI
 • Aula d’informàtica
 • Site del curs.
 • Hardware:
 • 14 Netbooks
 • 25 Pc’s de l’aula d’informàtica
 • Auriculars
 • Xarxa i connexió a internet
 • Audiodictats, proves de CB de cursos anteriors i textos elaborats pels alumnes (redaccions, poemes i proses de S. Jordi).

 ClaroRead  és:

 • Una aplicació informàtica.
 • Una eina multisensorial.
 • Facilita la consolidació de tot un seguit de Competències Bàsiques.
 • Permet la gestió de la informació digital.

Característiques del ClaroRead d’interès per a la nostra experiència:

 •       Dóna accessibilitat als continguts digitals.
 •       Ajuda els alumnes a l’assoliment de les competències bàsiques de la lectura i escriptura.
 •       Treballem també les CB de:
 •       Tractament de la informació i la competència digital.
 •       Aprendre a aprendre.
 •       Autonomia i iniciativa personal.

 

Tutorial de l’eina

Nivell educatiu

A l’escola s’ha realitzat amb els següents grups, tots ells de Primària:

 • Alumnes de Educació Especial.
 • Alumnes d’Aula d’acollida.
 • Alumnes de 6è, treballant l’Anglès.
 • Alumnes de 5è, treballant en Català i Castellà.

Organització a l’aula

Formació

 Del Professorat

  • Quatre sessions a càrrec d’ “Integratek”

Dels alumnes

  • Una sessió a l’aula amb la PDI i els netbooks.
  • Una sessió a l’aula d’informàtica.
  • Autoaprenentage a casa amb els recursos oferts des del site del curs.
  • Accés a manual i web de suport online

AVALUACIÓ INICIAL – Ortografia – 1

 • Escoltar el dictat de CB sense escriure.
 • Escoltar i escriure el dictat al processador.
 • Passar el ClaroRead Pro i fer les rectificacions.
 • Passar el corrector del processador de textos

claroread3

A les sessions següents hem practicat amb audiodictats de la web en funció de les normes ortogràfiques a treballar. Seguim el mateix procés que abans.

Treball de Gramàtica, coherència i estil en textos lliures.

 • Redactar el text en brut i repassar-ho.
 • Passar el text al processador de textos.
 • Escoltar-lo, repetidament, amb el ClaroRead, consultar els dubtes al mestre i fer les rectificacions ortogràfiques, gramaticals, d’estil i coherència.
 • Passar el filtre de revisió del processador.
 • Revisió per part del mestre, ressaltant el que s’ha de rectificar o es pot millorar.
 • La revisió del docent es pot fer en xarxa a través del programa Italc.

Conclusions

 • Els alumnes han estat prou motivats a l’hora de realitzar qualsevol activitat amb el Claroread.
 •  Van aprendre ràpidament i amb seguretat a utilitzar les funcions necessàries.
 • Els alumnes amb més dificultats milloraven, considerablement, el seu rendiment i capacitat de concentració amb la utilització d’aquestes eines digitals.
 • L’ús del canal auditiu ha demostrat ser de gran ajut per a tots els alumnes.
 • Les famílies i els alumnes ens han transmès la utilització i motivació dels seus fills del programa en horari extraescolar.
 • La millora experimentada des de l’avaluació inicial ortogràfica ha estat d’un 42,7%  menys de faltes, evidentment, no només atribuïbles a la seva utilització, però tampoc descartable la seva influència.
 • La gran descoberta de l’experiència ha estat la utilització del
 • ClaroRead per a un objectiu que en un inici ni ens vam plantejar,
 • encara, creiem, més interessant que el de la millora de l’ortografia:
 • Els beneficis que ens ha aportat en la millora en la coherència gramatical i sentit dels textos lliures dels alumnes.

Temporització

Sessions

 • 2 de Formació.
 • Sessions lliures dels alumnes a casa seva amb el programa descarregat des del site del curs.
 • 10 de treball amb el programari.
  • 5 amb l’audició de dictats, i proves de CB, escriptura i autocorrecció.
  • 5 amb l’audició de textos elaborats i posterior reelaboració dels mateixos.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Demostració de com funciona el programa ClaroRead, eines que disposa i suggerències per a la seva utilització.