Archive for the ‘Pedagogia inversa’ Category

h1

Cinema i educació inversa (Flipped classroom)

15 Abril 2016

DescripcióCaptura

Dins del Projecte interdisciplinari de 6è, ens vam plantejar la present activitat: Elaboració d’un curtmetratge a partir de la metodologia de l’educació inversa.

La pedagogia inversa o Flipper classroom és un nou mètode que proposa donar la volta a la classe tradicional i invertir l’ordre en el procés d’aprenentatge. Davant del model d’ensenyament habitual, on el professor explica la lliçó a classe i els alumnes escolten i fan els deures a casa, la Flipper classroom concedeix als alumnes la responsabilitat de revisar els continguts teòrics a casa, perquè després puguin resoldre els seus dubtes i treballar els conceptes a classe de forma individual o col·laborativa.Esquema-aula-invertida

L’experiència que aporto és la realitzada amb les dues classes de 6è de l’escola. Un total de 49 alumnes, amb tota la varietat que això comporta (diferents nivells i ritmes d’aprenentatge, aula d’acollida, educació especial…).

A través d’aquesta magnífica experiència em aconseguit que els alumnes treballin de forma totalment competencial en totes les assignatures.

El projecte sembla complex, però vistos els bons resultats de  l’experiència, segur que continuarem fent servir aquesta metodologia, l’educació inversa, per a la realització de moltes altres activitats.

Objectius competencials

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Saber comunicar oralment amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.
 • Competències artística i cultural
  • Saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.
 • Aprendre a aprendre.
  • Prendre consciència de les pròpies capacitats i coneixements i saber aprendre de manera autònoma
  • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.
  • Aprendre a aprendre suposa disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
  • Prendre les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
  • Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
  • Ser responsable amb el treball propi.
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Lectura interpretativa dels models que ens ofereixen els diferents projectes.
  • Comunicació oral per a l’elaboració i el treball en equip.
 • Competència social i ciutadana:
  • Acceptar les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
  • Treballar en equip respectant l’aportació de la resta dels membres.
 • Competència matemàtica
  • Anàlisi de les situacions.
  • Plantegem hipòtesis i resolem.
  • Busquem solucions.
  • Vam desenvolupar el sentit crític.

Aspectes que es treballen

Llenguatge

 • Identificar les diferents accepcions del terme cinema.llenguatge cinem
 • Explicar què és una pel·lícula.
 • Comprendre un guió cinematogràfic i realitzar-ne un.
 • Identificar, interpretar i realitzar un guió de cinema.
 • Escriure la sinopsi d’una pel·lícula.
 • Reconèixer i realitzar els diversos tipus de plans.
 • Identificar i realitzar el pla i la seqüència.
 • Conèixer i utilitzar algunes de les tècniques de moviment de la càmera.
 • Conèixer els diferents tipus de professionals que participen en la creació d’un film.
 • Definir termes del llenguatge cinematogràfic.
 • Desenvolupar sensibilitat per relacionar imatges i composicions musicals i aplicar-les al nostre projecte.

TAC

 • Conèixer i utilitzar diferents mitjans de gravació.
 • Familiaritzar-se amb programes d’edició de vídeo (Movie Maker)
 • Editar guardar, triar i manipular els vídeos que hem enregistrat.
 • Publicar el curt a la xarxa.

Criteris d’avaluació

 • El procés de treball.
 •  Adquisició de tècniques d’aprenentatge autònom amb les noves tecnologies.
 • La capacitat de organitzar-se el treball a través de la metodologia inversa.
 •  Autonomia en el maneig de les diferents eines de hardware i software.
 •  La motivació a l’hora realitzar el treball.
 • La qualitat del producte final.

Eines i recursos

 • Programes:
  • De gravació i edició de vídeo.
 • Espais:
  • On realitzin les gravacions.
  • Aula d’informàtica.
  • Aula ordinària amb la utilització de netbooks.
 • Plataforma eleven, amb les unitats corresponents al llenguatge cinematogràfic.
 • Hardware:
  • Diferents dispositius de gravació.
  • 28 Netbooks
  • 25 Pc’s de l’aula d’informàtica
  • Auriculars
  • Xarxa i connexió a internet

Nivell educatiu

 • Alumnes de 6è,

Organització a l’aula

 • Hem realitzat l’activitat en 4 sessions
 • Durant les dues primeres sessions hem treballat la teoria del llenguatge cinematogràfic, associat diferents matèries (Català, Castellà, Educació Artística, Medi Social – Chaplin, Temps Moderns, inici del cinema-).
 • Hem dedicat una hora a conèixer com funcionen el programes d’edició de vídeo.
 • Els hem enviat un email on s’explica què han de fer i totes les instruccions i links que necessiten i que tenen dos setmanes per realitzar-lo.
 • Una última sessió per a visualitzar el curts realitzats i comentar-los, així com compartir les dificultats, incidències i anècdotes.

Exemple de producte ben realitzat

https://www.youtube.com/watch?v=ReD28YGNcYo