Archive for the ‘Imatge’ Category

h1

Simulem un programa de TV

17 Mai 2017

Descripció

Els alumnes de 6è de l’Escola Vilademany d’Aiguaviva hem analitzat l’oferta televisiva que hi ha actualment i hem fet una selecció de cinc tipus de programes per versionar-los nosaltres mateixos.
L’activitat s’ha fet en castellà per tal de reforçar la part oral de la llengua.
Els alumnes han hagut de fer de guionistes, actors i directors del seu propi programa.

 

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de buscar i adequar l’entorn a les necessitats del programa.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari  i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) per fer el programa el màxim d’atractiu i complert possible.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1. Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2. Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3. Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària via internet.
 2. Creació d’un guió per al programa.
 3. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 4. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 5. Coneixements bàsics de l’editor de vídeo AVS Video Editor 7.5.
 6. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 7. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Superior (6è)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles o grups de tres.

Cada grup disposarà d’un ordinador.

Temporització

8-10 sessions aproximadament.

Escola Vilademany d’Aiguaviva

 

h1

Audiovisuals a l’aula d’infantil – Escola Domeny

24 Abril 2017

Descripció

Creació d’un curtmetratge, a l’estil “una mà de contes”, des d’una perspectiva interdisciplinar.

A partir d’un conte ja existent, els alumnes i l’equip de mestres de P5, fem una adaptació del mateix. S’enregistren imatges i textos creats pels alumnes, així com àudios de les seves veus i vídeos fent accions. El resultat, a partir d’una combinació d’eines digitals, queda reflectit en un curtmetratge.

Objectius competencials

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aspectes que es treballen

La parla: dicció i entonació (el fet d’enregistrar la veu)

L’expressió corporal (en enregistrar expressions facials)

L’escriptura (manuscrita i digital)

La imatge i el dibuix (en la creació dels decorats)

El llenguatge audiovisual

Criteris d’avaluació

Grau d’implicació en la realització del treball

Entén el missatge del curtmetratge creat

Descoberta del llenguatge audiovisual com a tècnica creativa

Eines i recursos

Audacitiy (per enregistrar i editar els àudios)

Imovie (per muntar els vídeos)

Google Drive (per poder fer compatibles Audios i Vídeos amb Imovie)

Banc d’imatges i sons del MEC (efectes  sonors) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Generador de GIF (text animat) http://wigflip.com/screedbot/es/

Convertidor de GIF a mp4 https://convertio.co/es/gif-mp4/

Tutorial de l’eina

Audacity

Imovie

Inserir arxius de PC (Windows) a Imovie (Ipad)

Com inserir un GIF a Imovie

Nivell educatiu

Educació infantil: P5 (però el muntatge final, el realitza l’equip docent)

Organització a l’aula

Per poder realitzar aquesta activitat, hem hagut de fer diversos agrupaments: Petit grup (6 alumnes) per fer el treball escrit, i els enregistraments en vídeo. Els enregistraments en àudio, s’han hagut de fer individualment.

Temporització

6 sessions de 45 min. cadascuna

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Descobrir les eines que s’han fet servir

h1

EXPLIQUEM COM TREBALLEM ALS PARES

26 Març 2016

Descripció

Els nens i nenes de P3 han explicat als seus pares, durant la reunió metodològica, com treballen a l’escola.

Aquesta exposició s’ha portat a mitges entre els infants i les mestres tutores.

Objectius competencials

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma

 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

Aprendre a pensar i comunicar

 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.

Aprendre a conviure i habitar el món

 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Aspectes que es treballen

En aquesta activitat treballarem l’expressió i exposició oral amb tot el que això comporta en infants de P3 (bona pronunciació, to de veu, seguretat, bona postura…)

Criteris d’avaluació

 • Tenir interès i confiança en si mateix a l’hora de parlar davant dels pares.
 • Usar la llengua oral, el gest i les imatges per explicar.
 • Escoltar de manera correcte les aportacions dels companys.
 • Incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC) (Màquina de fotografiar i projector).

Eines i recursos

Utilitzarem la màquina de fotografiar per recollir com es desenvolupen les activitats que ells porten a terme. Ells mateixos faran les fotografies.

Les mestres utilitzarem el power point per muntar una presentació pels pares i que alhora ajudi als infants a recordar el què han d’exposar i dir.

S’utilitzarà el projector per fer el passi de la projecció als pares.

Organització a l’aula

 • Treballarem amb amb tot el grup. Cada cop que es realitzi una activitat que es vulgui fotografiar es demanarà a dos alumnes que acompanyin a la mestra i que facin les fotos amb ella.
 • A l’hora d’aprendre el text per fer l’exposició oral es treballarà amb el el grup i es seguirà el mateix guió que si es fes la reunió amb els pares, comptant amb tot el material necessari: el power point.
 • Les mestres estaran pendents en tot moment dels alumnes per si tinguessin algun lapsus i els haguessin d’ajudar.

Temporització

Es prepararà la reunió durant tres setmanes.

En aquest espai de temps es durant a terme les fotografies de les activitats i la preparació de la reunió amb la memorització de les frases a dir.

Al tractar-se d’infants petits es realitzarà de manera globalitzada i en espais de temps en que ells estiguin més tranquils.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Realitzar l’activitat de fer les fotografies i ser capaços de fer l’exposició oral amb la presentació elaborada per les mestres com a suport de la memorització i de recordatori.

www.kizoa.com_collage_2016-01-08_13-58-00