Archive for the ‘Temes’ Category

h1

Audiovisuals a l’aula d’infantil – Escola Domeny

24 Abril 2017

Descripció

Creació d’un curtmetratge, a l’estil “una mà de contes”, des d’una perspectiva interdisciplinar.

A partir d’un conte ja existent, els alumnes i l’equip de mestres de P5, fem una adaptació del mateix. S’enregistren imatges i textos creats pels alumnes, així com àudios de les seves veus i vídeos fent accions. El resultat, a partir d’una combinació d’eines digitals, queda reflectit en un curtmetratge.

Objectius competencials

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aspectes que es treballen

La parla: dicció i entonació (el fet d’enregistrar la veu)

L’expressió corporal (en enregistrar expressions facials)

L’escriptura (manuscrita i digital)

La imatge i el dibuix (en la creació dels decorats)

El llenguatge audiovisual

Criteris d’avaluació

Grau d’implicació en la realització del treball

Entén el missatge del curtmetratge creat

Descoberta del llenguatge audiovisual com a tècnica creativa

Eines i recursos

Audacitiy (per enregistrar i editar els àudios)

Imovie (per muntar els vídeos)

Google Drive (per poder fer compatibles Audios i Vídeos amb Imovie)

Banc d’imatges i sons del MEC (efectes  sonors) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Generador de GIF (text animat) http://wigflip.com/screedbot/es/

Convertidor de GIF a mp4 https://convertio.co/es/gif-mp4/

Tutorial de l’eina

Audacity

Imovie

Inserir arxius de PC (Windows) a Imovie (Ipad)

Com inserir un GIF a Imovie

Nivell educatiu

Educació infantil: P5 (però el muntatge final, el realitza l’equip docent)

Organització a l’aula

Per poder realitzar aquesta activitat, hem hagut de fer diversos agrupaments: Petit grup (6 alumnes) per fer el treball escrit, i els enregistraments en vídeo. Els enregistraments en àudio, s’han hagut de fer individualment.

Temporització

6 sessions de 45 min. cadascuna

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Descobrir les eines que s’han fet servir

h1

Expliquem Europa amb l’Scratch Jr

23 Mai 2016

Descripció

Els alumnes de 2n/3r de l’escola Annexa hem començat a treballar el programa per a tablets «Scratch Jr.», una versió simplificada del conegut programa «Scratch». Els alumnes coneixeran el programa i elaboraran un treball de presentació d’un país europeu, dins el projecte de medi d’aquest curs (Descobrim el nostre món).

Partim d’uns coneixements previs en la programació, els nens i nenes porten uns mesos (els de 2n) i un any (els de 3r) treballant el CODE i les BEE-Bots.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de crear l’entorn necessari per explicar correctament el seu país.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari (tauleta) i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) en l’aplicació per tal d’explicar correctament el nostre país.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements necessaris per presentar un país a la resta de companys de classe.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs i llibres.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 4. Coneixement de l’aplicació «Scratch Jr.»
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Inicial (2n) i Cicle Mitjà (3r)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles

Cada grup disposarà d’una tauleta

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Iniciació a l’Scratch Jr.

2a Continuem experimentant amb l’Scratch Jr.

3a Continuem experimentant amb l’Scratch Jr.

4a Repartim els països i comencem el treball.

5a Elaborem el treball.

6a Posem en comú els treballs realitzats.

Escola Annexa-Joan Puigbert

h1

Fem un lloc web amb Google Sites

13 Abril 2016

Descripció

La feina ha consistit en elaborar, en grups de 2 o 3 un lloc web senzill amb Google Sites en relació a un grup d’animals.

Prèviament, s’ha treballat els diversos éssers vius a classe, però s’ha deixat uns quants grups per ser treballats d’aquesta manera. Els grups de treball han triat quins animals volien treballar.

Sobre aquests animals, calia explicar què els diferencia dels altres, quines són les seves característiques distintives, com s’alimenten, com es reprodueixen, quin és el seu hàbitat…  Calia cercar la informació, triar-la, organitzar-la i elaborar un web que serveixi com a forma de presentar-la als seus companys.

Al cap de diverses sessions treballant en els llocs web, s’han presentat als companys en una exposició oral.

Objectius competencials

– Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suportper observar i analitzar l’entorn.
– Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en els materials i en els objectes tecnològics, en els éssers vius, identificar evidències i extreure conclusions.
– Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre fets i fenòmens naturals.
– Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar.
– Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències diverses.
– Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.
– Utilitzar habilitats de planificació del treball.
– Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.

Aspectes que es treballen

– Classificació i principals característiques dels animals més coneguts.
– Cerca, selecció i organització de la informació.
– Presentar adequadament la informació per a un hipotètic receptor.
– Ús de les eines TAC per a realitzar tasques.

Criteris d’avaluació

Per avaluar com han fet el lloc web, hem observat:

– Hi ha informació important?

– Han explicat les característiques que defineixen el grup d’animals?

– Han explicat quins subgrups hi ha?

– La informació està organitzada per apartats?

– La redacció és correcta?

– Ho han redactat ells amb les seves paraules, sense copiar parrafades d’altres webs? (sí que es poden copiar coses molt concretes, com ara noms, però cal referenciar d’on ho hem tret)

– Ho han fet ells o  ho han fet altres? (s’entén que hi puguin haver ajudes puntuals, però s’ha valorat essencialment el treball que hem vist dia a dia a l’aula i no s’ha tingut en compte quan s’han observat grans canvis en la feina feta a casa)

– Si hem posat fotos, enllaços o vídeos, fan referència al que expliquem just abans o just després?

– Han posat les referències d’on han tret la informació i les fotos?

– El web és adequat en quant a colors i presentació? És llegible? És atractiu visualment?

Aquests criteris s’han transmès prèviament als alumnes.

 

Eines i recursos

– Ordinadors amb connexió a internet.
– Usuaris de grup de Google.
– Opcionalment: imatges, vídeos…

Tutorial de l’eina

FER UNA PÀGINA WEB amb Google Sites
INSERIR DOCUMENTS de Google en un Site.

 

Nivell educatiu

Cicle mitjà

 

Organització a l’aula

Els alumnes treballaran en grups de 2 o 3 (grups establerts per al treball de tot el trimestre).

 

Temporització

9 sessions:

 • presentació de l’activitat i explicació de com fer-ho. Els mostrem un web de model.
 • recerca d’informació (aproximadament 2 sessions).
 • elaboració del lloc web (aproximadament 3 sessions).
 • repàs i millores.
 • preparació de l’exposició.
 • exposició: presentació del web.

 

Treballs realitzats

Els mol·luscos
Els aràcnids (web d’exemple elaborada pels mestres )