h1

Implantació de Chromebooks a l’escola de Primària – Escola Montfalgars – Girona

30 Abril 2017

Descripció

A l’escola Montfalgars hem iniciant enguany una experiència innovadora (al nostre entorn) que pretén englobar, en no gaire temps, molts dels àmbits i aspectes de les TAC.

Des de fa 5 anys vam apostar per anar-nos introduint, sense pressa, però sense pausa, dins l’entorn que ens oferien una sèrie d’eines de Google. En un principi va ser a través de “Google apps for Education”, actualment actualitzades i reanomenades com a “GSUITE”.

El procés a estat llarg i laboriós, doncs és un camí que hem recorregut quasi bé sols a nivell de les experiències d’altres escoles del nostre entorn, obrint una nova via que consideràvem que era més sostenible i eficient per a una escola de les nostres característiques.

L’aposta per a la utilització d’eines Google a l’escola (tant per part dels professionals com dels alumnes) a avançat enguany amb la implantació del treball amb Chromebooks (dispositius optimitzats per al treball amb aquestes eines) per part del professorat i dels alumnes de Cicle Superior.

Així doncs, no us parlarem només d’una experiència concreta TAC a l’escola, sinó de tot els procés de transformació que estem vivint al centre, d’on venim i on volem anar en la integració de les TAC al procés educatiu dels nostres alumnes, per un ús significatiu i sostenible de les mateixes.

Objectius competencials

Els objectius competencials de la nostra experiència no s’enfoca només als alumnes, si no que ens interessa estendre els mateixos a tota la comunitat educativa del centre, en especial als professionals que hi treballem.

Tant a nivell de competències bàsiques a adquirir pe part dels alumnes:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:

 1. Tractament de la informació i competència digital
 2. Competència matemàtica
 3. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:

 1. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

 1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 2. Competència social i ciutadana

Com a nivell de Competències digitals a adquirir i/o consolidar tant per part dels alumnes com dels professionals:

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS

 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.
 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.
 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE

 1. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
 2. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
 3. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ

 1. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.
 2. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

 1. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
 2. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

Després d’avaluar les diferents competències a assolir vam apostar per aquest “ecosistema” de treball doncs ens aportava més avantatges que contratemps, i els resultats que anem observant són significativament bons.

Aspectes que es treballen

El projecte que us presentem no pot definir només alguns aspectes que es treballin, doncs el seu fonament i sentit és el d’oferir la possibilitat de treballar tots els aspectes TAC de l’escola d’una forma integrada, fiable i eficient. A més dels avantatges que aporta a la gestió TAC del centre i a la Coordinació TAC.

 • Professorat:

Creació d’usuaris amb perfil de mestre que permet treballar en equip i de forma cooperativa per cicles, nivells, especialistes, departaments, comissions, i qualsevol altre usuari que es consideri necessari a l’escola :

 • Comissió TAC
 • Web Nodes
 • Biblioteca
 • Gestió
 • Educació Infantil
 • Cicle Inicial
 • Cicle Mitjà
 • Cicle Superior
  • 5A
  • 5B
  • 6A
  • 6B

 • Alumnes

De moment, a nivell individual, només els alumnes de Cicle Superior són els que faran servir les eines i els dispositius. Cada alumne disposa d’un compte de Gsuite (propietat de l’escola) que farà servir en tant que sigui alumne del centre.

Des d’aquest compte i des de qualsevol dispositiu i/o sistema operatiu, amb accés a internet (PC, portàtil, tàblet, Ipad, Mac, Windows, Android,…) Els alumnes poden fer servir les eines habituals amb les que treballem ja a l’escola :

 • Experiències per a la millora de la lecto-escriptura amb eines TAC (Projecte CLAROREAD).
 • Iniciació a la mecànica i a la robòtica (OLLO, LEGO WEDO,…).
 • Llenguatge i pensament computacional a primària. SCRATCH, HOUR OF CODE.
 • PLATAFORMA DIGITAL. Des de fa ja cinc cursos els nostres alumnes de Cicle Superior treballen bimodalment amb la Plataforma Eleven.
 • Totes les eines habituals de l’entorn Google, amb especial referència la Google Classroom, per totes les possibilitats que ofereix i que ja estem gaudint.
 • Les eines que ofereix la Chrome web store, que, poc a poc, anem descobrint i integrant aquelles que trobem adients per a les diferents activitats d’escola.

Criteris d’avaluació

Els objectius finals que pretenem aconseguir al llarg d’aquest curs i els dos següents són els que ara us mostrarem en funció del col·lectiu al que vagin destinats.

L’avaluació final de l’experiència pretenem fer-la durant el curs 2018-2019, que ja haurem realitzat la integració a tot el centre.

L’avaluació serà realitzada per la Direcció del centre i la Comissió TAC, prèvia avaluació, amb diverses eines, per part dels diferents grups que facin servir aquest entorn:

 • Millorar les Competències Bàsiques dels nostres alumnes.
 • Facilitar la millora de les Competències Digitals d’alumnes i professionals.
 • Simplificar i facilitar la tasca dels mestres i els alumnes.
 • Canviar el model i entorns d’aprenentatges.
 • Reduir els costos en l’adquisició d’equipaments.
 • Reduir les hores dedicades al manteniment dels dispositius; tant pel que fa a hardware com, principalment, a software.
 • Crear un model/procés educatiu basat en una metodologia interactiva que faci que la motivació dels alumnes creixi, juntament amb la il·lusió dels professors que es vegin enormement recolzats per aquest nou entorn més col·laboratiu i proper.

Eines i recursos

Per a dur a terme aquesta experiència és necessari:

 • Donar-se d’alta a Gsuite, Google for Education, registre, per exemple a través d’aquest link. A partir d’aquí Google inicia un procés de comprovació per verificar l’autenticitat de la demanda com a centre educatiu. Disposarem d’unes eines professionals molt cares de forma totalment gratuïta.
 • Una vegada disposem ja del compte Gsuite podem començar a treballar amb totes les eines de Google que es posen a la nostra disposició. No és necessari disposar dels dispositius Chromebooks per fer servir aquestes eines doncs funcionen en qualsevol dispositiu, amb els protocols d’inici de sessió adequats.
 • Adquisició de dispositius Chromebooks. No podrem gaudir del tota la potència i eficiència d’aquestes eines si no ho fem a través dels dispositius optimitzats per al seu ús: els Chromebooks.
  • La millor manera és fer-ho a través d’un partner de Google que ofereix solucions adaptades a les necessitats del centre i assessorament que sempre va bé. A més la línia d’assessorament online o telefònica de Google és excel·lent.
  • La despesa inclou els dispositius, la llicència de Google i la implantació dels diferents dispositius al domini de l’escola (molt important).
  • També és imprescindible la formació de la Coordinació TAC del centre per a gestionar correctament la “Consola d’administració” del nostre domini.
 • Adquisició de carros de càrrega i custòdia dels dispositius.
 • I, imprescindible, disposar d’una xarxa wifi que garanteixi la connectivitat dels equips que s’han de connectar. Si no la tenim, potser val més esperar-se a disposar d’ella.

Tutorial de l’eina

Les eines que es posen a la nostra disposició són tantes i tan potents que es fa complicat triar una guia. Aleshores us remetem a tres links que ens han ajudat molt a nosaltres durant la implantació de Gsuite i Chromebooks a l’escola Montfalgars:

Nivell educatiu

Lògicament, el projecte que presentem suposa una transformació en tots el processos TAC de l’escola. Canviem la concepció de la gestió TAC del centre, les experiències d’aprenentatge i les capacitats digitals d’alumnes i professionals. La seva influència s’estén a tots els cicles de forma progressiva.

Organització a l’aula

En aquest apartat comentarem com treballem amb els Chromebooks i Gsuite a Cicle Superior.

Material

 • Xarxa wifi replantejada pel Departament d’Ensenyament.
 • 26 Chromebooks.
 • 28 notebooks (14 amb Windows XP i 14 amb Windows 8.1).
 • Aula d’informàtica amb 25 dispositius (Windows XP).
 • 3 Carros per a portàtils.
 • Gsuite .
 • Plataforma digital per als alumnes (Plataforma Eleven).

Organització

Aquestes eines estan a disposició de 100 alumnes de Cicle superior. Són alumnes que ja tenen un bagatge en l’ús d’eines digitals. Al nostre centre treballem amb una plataforma digital online on els alumnes disposen del llibres i interactuen amb els mestres durant el procés d’aprenentatge. Evidentment, això ens ha facilitat la introducció de Gsuite al seu entorn d’aprenentatge.

 • Vam crear els grups i usuaris necessaris des de la Consola d’administració.
 • Al Grup d’alumnes de Cicle superior els vam assignar les apps que consideràvem bàsiques per al treball a l’escola, segons criteris de Cicle, de Nivell i de Classe.
 • Vam establir un horari d’us dels equips .
 • .. a treballar, experimentant amb les noves eines i aprenent cada dia.

 

 

 

 

Temporització

Més que parlar de l’ús dels Chromebooks per part dels alumnes, reflectit a l’horari anterior, us expliquem les etapes que hem cobert fins ara d’aquest projecte i les que ens resten per recórrer.

 • 2013-2014
  • Alta a Google Apps For Education
 • 2014-2015
  • Els professors de Cicle Superior comencen a treballar amb les eines que Gsuite posa a disposició de l’educació. Trastegem, testegem, ens familiaritzem. El Cicle és la punta de llança, si l’experiència és positiva, continuarem endavant.
 • 2015-2016
  • Generalització dels usuaris Gsuite a cada Cicle i especialistes de l’escola. Ens anem familiaritzant per a conèixer les diferents eines i anar canviant la concepció del treball TAC.
 • 2016-2017
  • Replantejament de la xarxa a l’escola ( millora significativa de les prestacions de la xarxa wifi)
  • Adquisició dels dispositius Chromebooks.
  • Creació dels usuaris i serveis per als alumnes de Cicle Superior, previ acord del Claustre i informació i consentiment de les famílies.
  • Treballem les quatre classes de Cicle Superior amb les eines Gsuite, testejant les eines i fent-les servir de seguida, doncs són eficients, ràpides,…faciliten el treball i ens permeten canviar els processos d’aprenentatge sense els entrebancs que solen oferir les noves tecnologies digitals.
  • Els professionals de l’escola fan servir cada vegada més l’entorn de Gsuite, doncs valoren mol positivament la seva eficiència i comoditat.
 • 2017-2018-2019
  • Tota l’escola treballa des de l’entorn Gsuite.
   • Tots els professionals fan servir l’entorn, introduint noves eines (Team Drives).
   • Es generen usuaris per a cada classe de EI, CI i CM. Un usuari alumne per classe, on els mestres aniran posant les activitats a realitzar.
   • Introducció de l’ús dels Chromebooks a CM.
   • Introducció de l’ús d’usuaris Gsuite a CI i EI fent servir dispositius tàctils(tant des del SO Chrome, com des de Android).

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Dues:

 • Realitzar una sessió amb els Chromebooks per veure com és i com funcionen, experimentant i provant les diferents eines, apps, en especial la Classroom.
 • Si l’interès fos general, no estaria malament fer una formació específica de: Chromebooks, Administració de Gsuite, Apps educatives, o qualsevol altre tema que es valori com a interessant.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: