Archive for the ‘Contes’ Category

h1

Audiovisuals a l’aula d’infantil – Escola Domeny

24 Abril 2017

Descripció

Creació d’un curtmetratge, a l’estil “una mà de contes”, des d’una perspectiva interdisciplinar.

A partir d’un conte ja existent, els alumnes i l’equip de mestres de P5, fem una adaptació del mateix. S’enregistren imatges i textos creats pels alumnes, així com àudios de les seves veus i vídeos fent accions. El resultat, a partir d’una combinació d’eines digitals, queda reflectit en un curtmetratge.

Objectius competencials

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aspectes que es treballen

La parla: dicció i entonació (el fet d’enregistrar la veu)

L’expressió corporal (en enregistrar expressions facials)

L’escriptura (manuscrita i digital)

La imatge i el dibuix (en la creació dels decorats)

El llenguatge audiovisual

Criteris d’avaluació

Grau d’implicació en la realització del treball

Entén el missatge del curtmetratge creat

Descoberta del llenguatge audiovisual com a tècnica creativa

Eines i recursos

Audacitiy (per enregistrar i editar els àudios)

Imovie (per muntar els vídeos)

Google Drive (per poder fer compatibles Audios i Vídeos amb Imovie)

Banc d’imatges i sons del MEC (efectes  sonors) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Generador de GIF (text animat) http://wigflip.com/screedbot/es/

Convertidor de GIF a mp4 https://convertio.co/es/gif-mp4/

Tutorial de l’eina

Audacity

Imovie

Inserir arxius de PC (Windows) a Imovie (Ipad)

Com inserir un GIF a Imovie

Nivell educatiu

Educació infantil: P5 (però el muntatge final, el realitza l’equip docent)

Organització a l’aula

Per poder realitzar aquesta activitat, hem hagut de fer diversos agrupaments: Petit grup (6 alumnes) per fer el treball escrit, i els enregistraments en vídeo. Els enregistraments en àudio, s’han hagut de fer individualment.

Temporització

6 sessions de 45 min. cadascuna

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Descobrir les eines que s’han fet servir

h1

Tallers Primària: Teatre

18 gener 2013

Descripció

A l’Escola Castellum, des de 3 anys fins a 4t de primària, cada setmana organitzem tallers. S’han fet grups segons edats: grup 3 anys, grup de 4 i 5 anys i 1r de primària, grup de 2n a 4t de primària.

L’experiència que presentem és del grup dels més grans. Cada grup està format per 10 infants.  Hi ha 3 grups de primària i de forma rotativa poden gaudir de 3 tallers diferents per trimestre. Aquest segon trimestre els tallers presentats han estat: teatre, cursa d’orientació i volums.

Es fan un total de tres sessions per taller. I us expliquem, el taller de Teatre.

El grup d’infants, a la primera sessió, es posa d’acord de quina obra volen representar. S’inventen els personatges, l’ambientació, el diàleg i, la història pròpiament dita.

A la segona sessió, assagen la història que s’han inventat. I, finalment, a la tercera, fan la representació de l’obra i, una parella la filma. Després miren la filmació i, segons com ha quedat, la tornen a representar o no. Un cop, la filmació és la bona, s’edita amb el programa Movie Maker i es penja al bloc de l’escola.

Per poder visualitzar un vídeo exemple.

Objectius competencials

* Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Producció de textos orals i audiovisuals amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats.
 2. Adequació del llenguatge i dels elements no verbals a la situació comunicativa.
 3. Memorització i expressió oral del diàleg del personatge.

* Competència artística i cultural:

 1. Capacitat d’expressar idees, emocions a través de la representació.
 2. Caracterització de personatges,  recreació d’espais, decorats, … pel desenvolupament d’activitats culturals i enregistraments audiovisuals.
 3. Assumir responsabilitats i afavorir dinàmiques cooperatives.

* Tractament de la informació i competència digital:

 1. Coneixement del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva i estètica (enquadraments, plans, punts de vista).
 2. Coneixement del programa d’edició de vídeo: Movie Maker
 3. Coneixement de com entrar el bloc de l’escola i penjar el vídeo.

* Competència social i ciutadana:

 1. Assumir responsabilitats i afavorir dinàmiques cooperatives.
 2. Interès i respecte davant les intervencions dels altres.
 3. Sentit crític davant les produccions audiovisuals.

Aspectes que es treballen

 1. Capacitat d’expressar i vocalitzar el text inventat de forma entenedora i correcta.
 2. Capacitat d’imaginació i creació per elaborar una història conjuntament.
 3. Capacitat d’utilitzar el gest per comunicar i expressar.
 4. Coneixement del llenguatge audiovisual per poder enregistrar correctament amb la càmera de vídeo.
 5. Coneixement bàsic del programa Movie Maker per poder editar l’enregistrament del vídeo.
 6. Capacitat d’adoptar una actitud crítica davant la representació per millorar els resultat final.

Criteris d’avaluació

 1. Representar personatges i situacions amb el cos i el moviment amb desinhibició.
 2. Verbalitzar correctament el text del personatge.
 3. Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l’hora de participar en activitats conjuntes.
 4. Ser crítics constructius en la visualització de l’enregistrament realitzat.
 5. Coneixement del programari específic per l’edició del vídeo i passos a seguir per penjar-lo al bloc de l’escola.

Eines i recursos

Programa Movie Maker

Càmera de vídeo, micròfon i trípode

Internet i Bloc de l’Escola

Tutorial de l’eina

Movie Maker: http://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY

Blogger: http://www.youtube.com/watch?v=qjdltjKaZzY

Nivell educatiu

Educació primària: des de 2n a 4t de primària

Organització a l’aula

Es fan 3 grups de 10 a 12 infants barrejats de 2n a 4t de primària. Cada dimecres a la tarda, cada grup realitza un taller, durant 3 sessions seguides fent al mateix.

Cada grup hi ha un mestre/a i, en el moment de la rotació canvia el grup i el mestre/a segueix fent el mateix taller.

Temporització

Al llarg de tot el curs.

Cada dimecres a la tarda.

Cada grup fa tres sessions del taller.

Els tallers es canvien cada trimestre.

Per tant, durant el curs, el grup pot gaudir de 9 tallers diferents.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Fer grups de 4/5 persones i improvisar una petita representació per poder-la gravar i editar amb el programa Movie Maker i penjar al bloc de l’SDTAC.

h1

Gravem un conte tot utilitzant l’Audacity a CM

27 Abril 2012

Descripció

Els nens i nenes de cicle mitjà després d’haver traduït del castellà el català el conte d’en Frederick, es diposen a fer la gravació del conte per presentar-lo en els nens i nenes d’educació infantil.

Objectius competencials

Tractament de la veu i competència auditiva

 • Utilització de la gravadora.

Competència d’aprendre per aprendre

 • Fomentar el treball en grup.

Competència comunicativa língüística

 • Millorar l’expressió oral i expressar-se correctament.
 • Coneixment de l’estrucutra de la narració, en concret el conte.
 • L’expressió oral d’un text prèviament treballat.

Aspectes que es treballen

 • Traducció del castellà el català.
 • Programa Audacity per fer la grabació del conte.
 • Fotocopiadora per fer l’escanjament del conte.
 • Programa Movie Maker per fer el muntatge.

Criteris d’avaluació

S’avalua a través del dia a dia, és una avaluació que té un seguiment molt acurat, ja que és fa seguint el ritme dels alumnes, es fa amb mig grup de classe, i això ens ajuda a fer una avaluació continuada.

El final de l’activitat, un cop grabat, explicat,… es fa una reflexió amb tots els alumnes que ho han portat a terme, i es pensa que es podria millorar si es tornés a portar tot el procès amb un altre conte.

Eines i recursos

 • Ordinador
 • Projector
 • Fotocopiadora per l’scanner
 • Programa Audacity
 • Programa de Movie Maker per fer el muntatge.

Tutorial de l’eina

Miniguia d’utilització de l’Audacity i del Movie Maker, que els elabora la mestra per tal que ho puguin portar a terme individualment i autonomament.

Nivell educatiu

Cicle Mitjà i educació infantil

Organització a l’aula

És farà en una sisena hora dels alumnes de cicle mitjà. I llavors es farà amb mig grup de classe.

Se’ls explicarà els d’infantil en una tarda pactada pels tutors.

Temporització

Es portarà a terme durant el segon trimestre, 1 hora setmanal (quinzenalment cada grup).

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Una activitat senzilla elaborada a partir de l’experiència presentada per a fer-la durant la sessió del seminari.

Ens plantegem aprendre les funcions bàsiques del programa:

 • Aprendre a gravar amb l’Audacity.
 • Aprendre a parlar clar i alt, per tal de tenir una bona gravació.