Archive for the ‘Natura’ Category

h1

Fem un lloc web amb Google Sites

13 Abril 2016

Descripció

La feina ha consistit en elaborar, en grups de 2 o 3 un lloc web senzill amb Google Sites en relació a un grup d’animals.

Prèviament, s’ha treballat els diversos éssers vius a classe, però s’ha deixat uns quants grups per ser treballats d’aquesta manera. Els grups de treball han triat quins animals volien treballar.

Sobre aquests animals, calia explicar què els diferencia dels altres, quines són les seves característiques distintives, com s’alimenten, com es reprodueixen, quin és el seu hàbitat…  Calia cercar la informació, triar-la, organitzar-la i elaborar un web que serveixi com a forma de presentar-la als seus companys.

Al cap de diverses sessions treballant en els llocs web, s’han presentat als companys en una exposició oral.

Objectius competencials

– Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suportper observar i analitzar l’entorn.
– Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en els materials i en els objectes tecnològics, en els éssers vius, identificar evidències i extreure conclusions.
– Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre fets i fenòmens naturals.
– Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar.
– Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències diverses.
– Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.
– Utilitzar habilitats de planificació del treball.
– Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.

Aspectes que es treballen

– Classificació i principals característiques dels animals més coneguts.
– Cerca, selecció i organització de la informació.
– Presentar adequadament la informació per a un hipotètic receptor.
– Ús de les eines TAC per a realitzar tasques.

Criteris d’avaluació

Per avaluar com han fet el lloc web, hem observat:

– Hi ha informació important?

– Han explicat les característiques que defineixen el grup d’animals?

– Han explicat quins subgrups hi ha?

– La informació està organitzada per apartats?

– La redacció és correcta?

– Ho han redactat ells amb les seves paraules, sense copiar parrafades d’altres webs? (sí que es poden copiar coses molt concretes, com ara noms, però cal referenciar d’on ho hem tret)

– Ho han fet ells o  ho han fet altres? (s’entén que hi puguin haver ajudes puntuals, però s’ha valorat essencialment el treball que hem vist dia a dia a l’aula i no s’ha tingut en compte quan s’han observat grans canvis en la feina feta a casa)

– Si hem posat fotos, enllaços o vídeos, fan referència al que expliquem just abans o just després?

– Han posat les referències d’on han tret la informació i les fotos?

– El web és adequat en quant a colors i presentació? És llegible? És atractiu visualment?

Aquests criteris s’han transmès prèviament als alumnes.

 

Eines i recursos

– Ordinadors amb connexió a internet.
– Usuaris de grup de Google.
– Opcionalment: imatges, vídeos…

Tutorial de l’eina

FER UNA PÀGINA WEB amb Google Sites
INSERIR DOCUMENTS de Google en un Site.

 

Nivell educatiu

Cicle mitjà

 

Organització a l’aula

Els alumnes treballaran en grups de 2 o 3 (grups establerts per al treball de tot el trimestre).

 

Temporització

9 sessions:

 • presentació de l’activitat i explicació de com fer-ho. Els mostrem un web de model.
 • recerca d’informació (aproximadament 2 sessions).
 • elaboració del lloc web (aproximadament 3 sessions).
 • repàs i millores.
 • preparació de l’exposició.
 • exposició: presentació del web.

 

Treballs realitzats

Els mol·luscos
Els aràcnids (web d’exemple elaborada pels mestres )
h1

EL SISTEMA SOLAR

30 Abril 2014

Descripció
A la nostra escola l’assignatura del Coneixement del Medi la treballem per grups cooperatius. Un dels temes que hem treballat ha estat El Sistema Solar. L’hem treballat a partir d’una webquest.

L’objectiu d’aquest tema és que els nens elaborin un Power Point a partir del treball de recerca.  Inicialment  fan  un word on expliquen tota la informació que han après de la webquest. Després trien  un punt i  elaboren  un Power point. Tot seguit aquest Power Point l’exposen als nens i nenes de Cicle Mitjà.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir qualsevol tipus de text.
 2. Preparar  i elaborar un Power Point   a partir de la informació obtinguda.
 3. Preparar l’ exposició oral del treball.
 4. Presentar oralment  el treball fet davant els alumnes de Cicle Mitjà.

 Competència artística i cultural:

 1. Realitzar un treball amb criteri artístic. Bona presentació de la feina.
 2. Elaborar  diferents materials de suport per a la presentació oral.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Cercar informació  i imatges en pàgines web.
 2. Redactar  la informació  recollida en les diferents fonts en un únic document.
 3. Inserir  imatges que ajudin a documentar la informació
 4. Utilitzar  el Programa Power Point .

· Competència d’aprendre a aprendre

 • Ser capaç de destriar la informació adient per redactar el document demanat.
 • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

· Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

· Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.
 5. Organitzar-se  i distribuir-se  les diferents tasques a realitzar.
 6. Utilitzar  les habilitats socials i de convivència.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements que formen part del Sistema Solar.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball.
 4. Coneixement del programa d’edició de textos Word.
 5. Coneixement del programa de presentacions Power Point.
 6. Presentació d’un treball de manera oral i amb suports materials (power points, )
 7. Utilització d’un bon to de veu i un bon gest a l’hora de comunicar-se i expressar-se.
 8. Capacitat de posar-se d’acord amb els altres membres del grup i de respectar les diverses opinions del grup.
 9. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva implicació en el grup. També s’avaluaran els continguts treballats en el projecte, que siguin adequats a allò que se’ls ha demanat. I, finalment, també tindrà molt de pes la presentació oral feta a la resta dels companys. També es realitza al final una autovaluació sobre el treball cooperatiu i l’assoliment dels continguts.

Eines i recursos

· Internet

· Portàtils

· Canó de projecció

· Microsoft Word i Microsoft Power Point

Tutorial de l’eina

Consells per fer un bon Power Point
Passes per fer un bon Power Point.

Nivell educatiu

5è de primària

Organització a l’aula

Els nens s’organitzen en grups de 4.

Cada grup disposa d’un ordinador portàtil amb el que anirà elaborant el seu projecte.

Temporització

12 sessions . Cada sessió té una durada 1h i 30 minuts

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

 Visualització de la webquest utilitzada.

Visualització d’un Power Point realitzat per un grup.

Visualització del dossier elaborat pels grups .

 

 

h1

el pla de salt

5 Mai 2013

Descripció

Aquest curs a l’assignatura de Coneixement del Medi hem treballat amb els alumnes de 6è de primària els ecosistemes i les característiques dels espais naturals protegits. Hem pensat que seria molt interessant i els resultaria motivador descobrir que en el nostre entorn proper en tenim i que segurament hi han estat.

Per aquest motiu hem creat una webquest (http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/41240)

que permet saber quins espais naturals protegits tenim a la província de Girona i quines són les seves característiques i peculiaritats més rellevants.

Amb el treball que els alumnes realitzaran a partir de la webquest podran conèixer quins són, la seva ubicació, la fauna i la flora i, les activitats que s’hi poden dur a terme en cadascun d’ells.

webquest espais naturals

Objectius competencials

Llistat de les competències que es treballen en l’activitat.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 • Interpretar de forma significativa la informació que es rep.
 • Tenir clars uns objectius o intencions en llegir un text determinat.
 • Utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Acostumar-se a consultar els diccionaris per confirmar el significat
 • Mostrar interès per expressar les idees en públic de forma coherent.
 • Expressar fets, conceptes de forma ordenada i clara.

Tractament de la informació i competència digital.

 • Saber tractar i utilitzar la informació de diverses fonts i en diferents formats.
 • Utilitzar les funcions bàsiques del navegador: avançar/retrocedir, historial,
 • reconèixer hipervincles i imprimir informació.
 • Conèixer i utilitzar els cercadors (de pàgines web, imatges…)
 • Crear un document, escriure-hi un text simple i emmagatzemar-lo.
 • Inserir imatges, símbols i altres elements gràfics en un document.
 • Utilitzar les opcions bàsiques del corrector ortogràfic.

Competència d’aprendre a aprendre

 • Ús de les habilitats i tècniques d’aprenentatge per realitzar les taques.
 • Adquirir un actitud positiva envers l’aprenentatge.

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

 • Ser responsable i autocrític amb el treball propi.
 • Ser capaç de prendre decisions raonades davant de diverses opcions.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 • Identificar i conèixer els espais naturals protegits de Girona.
 • Valorar la importància dels espais naturals.
 • Mostrar cura del medi ambient.

Competència social i ciutadana

 • Acceptar les recomanacions i opinions dels altres companys.
 • Utilitzar habilitats socials i de convivència  envers als altres.

Aspectes que es treballen

El treball mitjançant la webquest  inclou el treball de diferents aspectes:

–       Cerca d’informació

–       lectura i comprensió de textos escrits i digitals

–       treball específic de vocabulari relacionat amb els ecosistemes i espais naturals protegits

–       coneixement i ubicació d’espais protegits dins les comarques gironines

–       resolució de les tasques per escrit i oralment i vocabulari

–       habilitats socials a l’hora de treballar en equip

–       iniciativa personal en la resolució de les tasques encomanades

–       interès per aprendre

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà contínua i formativa. El mestre mitjançant rúbriques d’observació farà un seguiment del procés de treball que realitzen els alumnes. Els aspectes que es tindran en compte en l’avaluació seran:

–       cerca d’informació

–       comprensió de les tasques a realitzar i adequació en les respostes

–       creació de materials i exposició davant els companys

–       capacitat i implicació en el treball en equip

Individualment els alumnes realitzaran un qüestionari específic sobre el tema de treball per avaluar els continguts conceptuals de l’àrea de Coneixement de Medi.

Eines i recursos

–       Webquest creator  per localitzar la webquest: http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/41240

–       Viquipèdia i cercadors d’informació

–       un processador de textos per elaborar les respostes de les tasques.

Tutorial de l’eina

http://www.slideshare.net/pilaretxebarria/tutorial-sobre-webquest

Enllaç a un tutorial a la xarxa on s’expliquen els apartats de la webquest i què s’ha de fer en cadascun d’aquests.

Nivell educatiu

Alumnes de cicle superior.

Organització a l’aula

Agrupament d’alumnes: per parelles i /o equips

Espai necessari: aula d’informàtica

Temporització

Entre tres i cinc sessions

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Elaboració i creació de webquest des de la pàgina webquest.carm.es o zunal.com per treballar i aprofundir sobre temes diversos seguint un mètode de treball diferent al que es duu a terme a l’aula.