Archive for the ‘Experiències’ Category

h1

Simulem un programa de TV

17 Mai 2017

Descripció

Els alumnes de 6è de l’Escola Vilademany d’Aiguaviva hem analitzat l’oferta televisiva que hi ha actualment i hem fet una selecció de cinc tipus de programes per versionar-los nosaltres mateixos.
L’activitat s’ha fet en castellà per tal de reforçar la part oral de la llengua.
Els alumnes han hagut de fer de guionistes, actors i directors del seu propi programa.

 

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de buscar i adequar l’entorn a les necessitats del programa.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari  i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) per fer el programa el màxim d’atractiu i complert possible.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1. Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2. Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3. Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària via internet.
 2. Creació d’un guió per al programa.
 3. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 4. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 5. Coneixements bàsics de l’editor de vídeo AVS Video Editor 7.5.
 6. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 7. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Superior (6è)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles o grups de tres.

Cada grup disposarà d’un ordinador.

Temporització

8-10 sessions aproximadament.

Escola Vilademany d’Aiguaviva

 

h1

Ens comuniquem en anglès dins i fora de l’aula!

4 Mai 2017

Descripció

Ens comuniquem en anglès dins i fora de l’aula a través d’una plataforma anomanada Edmodo. És una plataforma social d’aprenentatge en línia creada al setembre del 2008. Aquesta aplicació en xarxa gratuïta i sense publicitat permet la comunicació entre els docents, alumnes i familiars en un entorn tancat i privat en forma de microblogging i d’entorn virtual d’aprenentage gràcies a les aplicacions, recursos, fòrums i altres eines que ofereix. 

La plataforma també consta amb una aplicació per dispositius mòbils, tablets, facilitant l’accés des de qualsevol lloc i moment, com formula el corrent educatiu de l’aprenentatge mòbil.

 

TASQUES:

 • Crear un grup d’Edmodo per cada grup classe i convidar als alumnes afegir-s’hi.
 • Explicar i practicar sobre com xatejar entre nosaltres, compartir documents, imatges, videos, cançons, etc.
 • Cada setmana els envio deures, curiositats o cançons per practicar l’aprenentatge après i/o divertir-se des de fora l’aula
 • Comunicar-nos en anglès dins i fora de l’aula.

Objectius competencials/ capacitats

 • Potenciar les tecnologies dins i fora de l’aula.
 • Millorar les relacions socials entre els nens i nenes de l’aula i amb la mestra.
 • Motivar als alumnes a escriure i llegir en anglès de forma més natural i atractiva.
 • Consolidar l’aprenentatge de la llengua anglèsa.
 • Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i estructures pròpies de l’idioma.
 • Respectar i tenir cura dels diferents dispositius,

Competències bàsiques:

 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.
 2. Artística i Cultural.
 3. Tractament de la informació i c. digital.
 4. Matemàtica.
 5. Aprendre a aprendre.
 6. Competència d’autonomia personal.
 7. Coneixement interacció amb el món físic.
 8. Social i ciutadania.

Competència àrea de llengua:

A. Competència comunicativa.

B. Plurilingüe i intercultural.

Aspectes que es treballen

Les 4 habilitats de la llengua anglèsa (expressió oral i escrita; comprensió oral i escrita)

Escriptura en entorn digital.

Ús de dispositius mòbils.

Criteris d’avaluació

Utilitzar correctament l’Edmodo com a eina comunicativa dins i fora de l’aula.

Participar activament de l’Edmodo

Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari i estructures pròpies de l’idioma.

Comprendre i extreure informació de produccions orals.

Escoltar i respectar els altres.

Llegir de manera autònoma i comprensiva.

Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge.

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural amb actitud de respecte i interès.

Eines i recursos

Applicació de l’Edmodo.

Dispositius mòbils: Portàtil, ordinador torre, mòbil  o Tablet.

Youtube

Google

Diferents pagines webs on hi ha activitats per l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Tutorial de l’eina

Edmodo

Nivell educatiu

Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Organització a l’aula

Grup sencer i dins del racó de ICT.

Temporització

Sessions de una hora.

Sessió 1: Introducció de la nova eina Edmodo.

Sessió 2: Els alumnes practiquen les diferents opcions que ens dóna l’Edmodo.

A partir d’aquí, cada setmana els envio deures, curiositats, cançons, etc; per tal de continuar motivant als alumnes a escriure dins la plataforma.

Per altra banda, animo que cada dia hi hagi alumnes que puguin opinar, preguntar, en definitiva, escriure frases i/o contestar en anglès per tal d’utilitzar l’idioma anglès per comuniar-nos.

 

h1

Iniciació als fulls de càlcul tot treballant estadística

1 Mai 2017

 

Descripció:

Es tracta d’aprofitar el treball d’estadística a matemàtiques per a fer iniciació als fulls de càlcul a cicle mitjà. Es relacionar´à amb el treball de l’àrea de medi, en la unitat sobre consum i temps de lleure, en la qual els alumnes realitzaran també un treball estadístic.

Els mestres que fan matemàtiques a cicle superior també n’han fet una adaptació.

 

Eines:

 • Ordinadors amb connexió a internet.
 • Comptes personals dels alumnes a Google a través de escolasantafe.cat i amb accés a documents de Google.
 • Les que puguin necessitar per realitzar la seva investigació particular.

 

Activitats:

 • Cada alumne realitza, al llarg de dues setmanes una enquesta o investigació de la que en resultin unes dades. Per fer-la, cal plantejar-se una pregunta clara que es pugui respondre mitjançant l’enquesta o investigació. Per exemple: “Quina és la fruita preferida dels alumnes de l’escola?” o “quants cotxes passen al llarg de 10 minuts a la N-II al pas per Medinyà cada dia d’una setmana al migdia?”.
 • Un cop recollides les dades, crearem un full de càlcul on cadascun introduirà les dades que ha recollit. Haurà de dissenyar-la amb les files i columnes adequades. (1 sessió)
 • Ens plantejarem quines dades en resulten. Té sentit fer una suma de determinades dades? Un percentatge? Una diferència? Què ens pot ser interessant per treure conclusions? En parlarem entre tots i llavors cadascú es posarà a la feina amb el seu full. (1 sessió)
 • Aprendrem les tècniques per incloure aquestes dades elaborades resultants a la taula. (1 sessió)
 • FInalment, crearem un gràfic adequat que ajudi a observar visualment i significativament les dades recollides. Prèviament parlarem entre tots de quin podria ser l’adequat per cada cas. (1 sessió)
 • Un cop fet tot això, intentarem extreure’n conclusions. (1 sessió)
 • Paral·lelament, a l’àrea de medi també es realitza una altra investigació de la qual posteriorment es recolliran les dades de manera similar: en la sortida que farem a Barcelona, comptaran quans establiments de serveis troben de diversos tipus a cada zona. Llavors compararem les diverses zones segons el tipus d’establiments. Farem el mateix amb el poble de Medinyà i després n’extreurem conclusions. Aquesta activitat servirà de reforç a la feina feta a les sessions de matemàtiques.

 

Treball per dimensions:

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:

dimensió “connexions”:

 • Trobar i aplicar relacions matemàtiques en situacions quotidianes.
 • Veure oportunitats per descobrir coses de la realitat quotidiana mitjançant les matemàtiques.
 • Ordenar, comparar i classificar elements.

dimensió “comunicació i representació”:

 • Crear gràfiques en relació a fets de l’entorn.
 • Representar dades amb taules i gràfiques.

 

ÀREA DE MEDI:

dimensió “món actual”

 • Fer-se preguntes amb les que creïn previsions.
 • Utilitzar estratègies de cerca per contrastar informacions.

 

TAC:

dimensió “tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball”

 • Iniciació als fulls de càlcul: crear una taula de doble entrada amb un recull de dades i saber-lo interpretar i extreure’n informació mitjançant les eines que ofereix.

 

Objectius competencials:

 • Competència comunicativa:
  • Representar de manera significativa una informació recollida mitjançant fulls de càlcul.
 • Tractament de la informació i competència digital.
  • Iniciar-se en la utilització de fulls de càlcul i les seves eines.
 • Competència matemàtica.
  • Representar unes dades estadístiques de manera significativa i saber-les interpretar.
 • Aprendre a aprendre.
  • Descobrir noves maneres de presentar informacions.

 

Criteris d’avalauació:

 • Elegeix una metodologia adequada de recollida de dades en funció de la informació que es vol extreure?
 • Introdueix de manera correcta de les dades recollides en un full de càlcul?
 • És capaç d’utilitzar correctament les eines del full de càlcul suggerides per tractar la informació (estructuració del full, fórmules, creació de gràfics, agrupació de dades, colors…)?
 • És capaç d’analitzar les dades a partir del full de càlcul: comparació, percentatge, agrupació…?
 • És capaç d’extreure conclusions vàlides de les dades recollides?