Archive for the ‘Conceptes’ Category

h1

Juguem amb pots i caixes

16 Abril 2012

Descripció

Treballarem la geometria a través de tota mena de material que envolta als nens i nenes. Material proper que podem trobar a casa, a l’escola, al barri, al carrer…

I finalment comprovarem, amb la PDI, que els conceptes treballats es van assolint.

Objectius competencials

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma

 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

Aprendre a pensar i comunicar

 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Aprendre a conviure i habitar el món

 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Aspectes que es treballen

En aquesta activitat treballarem la diferenciació de les diferents figures geomètriques planes i en volum que podem trobar en el nostre entorn. A part  treballem el diferent vocabulari que comporta aprendre aquests conceptes.

Un altre aspecte a tenir en compte és la relació que han de tenir tots els nens i nenes amb els seus companys a l’hora de compartir el material i ajudar-se.

Criteris d’avaluació

 • Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.
 • Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
 • Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
 • Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
 • Manifestar les activitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

Eines i recursos

Utilitzarem tota mena de material que puguem recollir de l’entorn proper que es relacioni amb els conceptes que volem treballar: cilindre, cub i prisma. (capses de diferents productes, rotllos de paper, cuina…)

Utilitzarem la màquina fotogràfica per obtenir les imatges que col·locarem en les nostres activitats preparades per a la pissarra digital.

El Notebook per poder realitzar les activitats per treballar a la PDI. Us el podeu descarregar a:

https://www.box.com/s/b92eb91fb199f4f33859

Nivell educatiu

Educació infantil

Organització a l’aula

 • Treballarem amb agrupament de mig grup. Cada grup assistirà una hora mensual a la PDI per tal de treballar els conceptes treballats de manera manipulativa.
 • Treballarem a la ludoteca, on hi ha instal·lada la pissarra digital.
 • Tindrem al nostre abast el material real per tal d’anar solucionant els diferents conflictes que puguin sorgir a l’hora de fer les activitats i d’aquesta manera solucionar-los manipulativament.

Temporització

Realitzarem una sessió mensual amb la meitat de grup, amb una durada d’una hora, per tal d’anar valorant si els conceptes treballats de manera experimental i manipulativa es van assolint correctament.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Realitzar l’activitat preparada per fer amb els nens i nenes a la PDI.

h1

“La veu de tots”. El programa de ràdio de La Farga

10 Juny 2010

Descripció

Des de l’escola, ens vam plantejar què podíem fer per treballar l’expressió oral d’una manera motivadora i alhora innovadora. La solució que vam trobar va ser fer un programa de ràdio, en col.laboració amb Ràdio Salt, entre tots els alumnes i mestres de l’escola, i en coordinació amb el projecte d’Audiovisuals. D’aquesta manera, a cada grup se li adjudica una secció del programa que va variant de manera rotativa en tots els grups (2 programes trimestral), tenint en compte que a Educació Infantil hi ha seccions que no es poden realitzar pel nivell de dificultat que impliquen.

El projecte “La veu de tots” gira entorn de 3 eixos:

 1. Reforç del treball de la llengua oral
 2. Ampliació del projecte d’Educació en Comunicació Audiovisual.
 3. Crear un vincle amb el poble.

Objectius competencials

Tractament de la informació i competència digital: Donar a conèixer i aprendre a utilitzar el mitjà. Gravació de sons.

Competència d’aprendre a aprendre: Fomentar el treball en grup. Comprendre textos audiovisuals dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies. Fomentar la participació, cooperació i comunicació entre alumnes i mestres.

Competència lingüística i audiovisual: Desenvolupar la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació. Expressar-se oralment adequant les formes i els continguts als diferents contextos.

Competència comunicativa: Donar a conèixer al poble la tasca que s’està duent a terme a l’escola.

Coneixement i interacció amb el món físic: Participar en un mitjà de comunicació del poble.

Aspectes que es treballen

Els aspectes que treballem, entre d’altres, són: preparació de les diferents seccions (conte, informatiu, entrevista, reportatge, humoristes, expressa’t, us recomanem i concurs) el.laborant els textos amb els continguts addients, assajos de locució, treball de diferents tècniques comunicatives (entrevista, informació, reportatge,…), el.laboració del guió dels locutors (alumnes de 6è de primària), enregistrament de les diferents seccions (bé a l’escola o a la pròpia ràdio), escolta guiada del programa a tota l’escola el dia d’emissió, cerca i recollida d’informació per participar al concurs, votació per triar el nom del programa i concurs per fer el logo, etc.

Criteris d’avaluació

– Capacitat de participació i implicació de l’alumnat en el projecte.

– Capacitat de comprendre i processar la informació donada al programa el dia d’emissió.

Eines i recursos

Audacity, banc de sons, xtecmedia, Ràdio Salt.

Nivell educatiu

Cicle superior, Cicle Mitjà, Cicle Inicial i Educació Infantil.

Organització a l’aula

Cada tutor s’organitza de la manera que considera oportuna per treballar la secció del programa que li correspon en cada ocasió. Malgrat això, es recomana que treballin en grups reduïts.

Temporització

Es fa servir una hora setmanal (la corresponent a Projectes), ententent que es fan 2 programes trimestrals i que hi ha altres activitats audiovisuals que es treballen paralel.lament.
A més, cal fer l’enregistrament a les instal.lacions de Ràdio Salt uns dies abans de la retransmissió, el que suposa 1 hora per cada programa.

h1

Carrer Migdia

13 Mai 2009

Situació

Treballem els carrers que tenen noms descriptius. En aquesta ocasió hem triat el carrer Migdia de Girona.

Descripció

Hem fet una recerca de fotografies del carrer migdia a partir del cercador d’imatges del Google.

Amb aquestes imatges hem realitzat un slide show amb el programa MemoriesOnWeb i l’inserim a una pàgina web, juntament amb l’explicació de l’activitat.

A l’àrea de llengua farem la descripció de cada fotografia i explicarem com és el carrer, què hi ha? com ha canviat?

Des de coneixement del medi investigarem per saber-ne el perquè del nom.

Objectius competencials

 • Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent).
 • Fer fotografies amb intenció comunicativa
 • Saber utilitzar i conèixer les principals funcions de la càmera fotogràfica
 • Desar imatges de la càmera, d’internet i de captures de pantalla
 • Extreure informació d’imatges
 • Iniciar-se en la lectura i comprensió dels plànols, de les escales i de les proporcions.
 • Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo.
 • Utilitzar un editor gràfic: crear i modificar imatges i desar-les en diferents formats (jpg i gif).
 • Elaborar presentacions utilitzant text i imatge.

Aspectes que es treballen

– Cerca d’informació en diferents suports.

– Accés a internet per cerca d’imatges, googlemaps i recerca d’informació

– Utilitzar l’escàner

– Ús d’un editor gràfic

– Ús del MemoriesOnWeb i del DreamWeaver

– El text descriptiu

Criteris d’avaluació

Llengua catalana:

Descriure correctament i entenedora les imatges. Exposar oralment la informació trobada.

Elaborar una entrevista, enregistrar-la i editar-la.

Matemàtiques:

Interpretar el plànol i dibuixar el recorregut de l’escola al C/Migdia.

Entendre el plànol com una representació gràfica de la realitat.

Saber calcular la distància de l’escola al carrer treballat.

Medi:

Entendre el plànol com una representació gràfica de la realitat

Explicar les transformacions històriques que ha sofert el carrer.

Eines i recursos

Googlemaps, MemoriesOnWeb, Dreanweaver, Audacity, editor de textos, micros, etc.

Nivell educatiu

Cicle Mitjà

Organització a l’aula

Segons l’activitat.

Per preparar l’entrevista, realitzar-la, enregistrar-la i editar-la (amb l’ajuda del/la mestre/a) farem petits grups de 3-4 que treballaran autònomament en grups de treball cooperatiu.

El treball de les imatges seria més grupal a l’hora de produir-les (sortida a l’exterior del centre) i més individual a l’hora de descreiure-les.

Temporització

Sessió 1- Presentació

Sessió 2- Preparació de l’entrevista

Sessió 3- Recerca de les imatges

(fora d’horari escolar) Enregistrament de l’entrevista

Sessió 4- Edició de l’entrevista

Sessió 5- Descripció de les imatges.