Archive for the ‘Descriptius’ Category

h1

El patrimoni del Gironès

21 Abril 2015

Descripció

Realitzar una geolocalització/georeferenciació utilitzant l’aplicatiu de MHM de diferents punts geogràfic d’interès local de forma col·laborativa.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar un text/resum en relació al punt referenciat.

 Competència artística i cultural:

 1. Fotografiar i/o cercar imatges o videos relacionades amb el punt.
 2. Valorar i gaudir del patrimoni de  l’entorn proper.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Cercar informació  i imatges en pàgines web.
 2. Redactar  la informació  recollida en les diferents fonts en un únic document.
 3. Saber utilitzar el maquinari, programari adient per les diferents tasques, gravació d’àudio, captació imatges,….
 4. Inserir àudio,  imatges o vídeo que ajudin a documentar la informació a l’aplicatiu.
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Ser capaç de destriar la informació adient per redactar el document demanat.
 • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.
 • Competència social i ciutadana:
 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.
 5. Organitzar-se  i distribuir-se  les diferents tasques a realitzar.
 6. Utilitzar  les habilitats socials i de convivència.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements patrimonials: natural, històric, social, …

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada:  text, imatges, vídeos, àudio,…
 4. Coneixement de l’aplicatiu MHM
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb els altres membres del grup i de respectar les diverses opinions del grup.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva implicació en el grup. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

 • Internet
 • Ordinador/portàtils/tauleta
 • Canó de projecció

. Càmeres de fotos i/o vídeo

. Gravadora de so o micròfon

Tutorial de l’eina

Enllaç a tutorials

Nivell educatiu

Cicle mitjà

Cicle superior

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en petits grups.

Cada grup disposarà d’un ordinador, càmera,… segons l’activitat a realitzar, amb el que anirà elaborant el seu projecte.

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Presentació activitat

2a Cerca d’informació i resum.

3a Elaboració informació material multimèdia.

4a Traspàs de la informació a l’aplicatiu.

5a Posada en comú, visualització i valoració global de l’activitat.

Treballs realitzats ( http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/61/preview-iframe )

 • Les escultures de Salt: Adéu, l’Hortalà i les Llúdrigues (Escola Les Deveses)
 • Coneguem Girona: Cementiri Girona – Vila-roja/ Monòlit cementiri/ Creu cementiri – Castell Palau Sacosta/Atleta de Palau/Església Sant Miquel de Palau/Creu de Palau – Creu de can Canet/Brollador dels 8 caps/Escultura a la vellesa/Nen de la Tortuga – Relleu de Santa Eugènia (Can Ninetes) (Escola font de la Pòlvora)
 • La vila romana de Sarrià de Ter. Destaquem els mosaics
h1

Les emocions, la cara i el primer pla

16 Abril 2012

Descripció

Aquesta activitat consisteix en l’elaboració d’unes postals de nadal, realitzades pels alumnes a partir del treball de les emocions que es poden expressar amb la cara, amb un primer pla. Realització de fotografies i una postal.

Objectius competencials

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Aspectes que es treballen

 • Expressió oral i escrita del significat de les emocions que coneixen. Classificació d’aquestes. Cerca d’informació en relació a les emocions. Elaboració de poemes.
 • Coneixement dels diferents plans de fotografia, treball amb la càmera de fotos en primer pla.
 • Exposició del treball realitzat a un altre curs.

Criteris d’avaluació

 • Distingir que és un primer pla de la resta de plans..
 • Classificar les emocions en positives, negatives i ambigües.
 • Saber utilitzar la càmera de fotos, zoom.

Eines i recursos

PDI, Power point,(exposició de continguts) elaboració edició materials) enciclopèdies virtuals(cerca d’informació)

Camera de fotos, vídeo.

Tutorial de l’eina

Movie Maker, Picasa.

Nivell educatiu

Realitzat amb alumnes de segon curs.

Organització a l’aula

 • Les activitats d’exposició de dades, recollida d’idees… es fan amb tot el grup classe.
 • La cerca d’informació i treball de plans amb mig grup
 • Realització i edició de fotos en parelles.

Temporització

Projecte realitzat en 7 sessions, al desembre, 1r trimestre.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Elaboració de fotos expressant diferents emocions, i elaboració d’un PowerPoint exposant diferents situacions que podien correspondre a les imatges.

Enllaç al site del projecte

http://sites.google.com/site/emocionsicara/home

h1

De la narració al còmic

19 Mai 2011

Descripció

Aprofitarem un treball literari per Sant Jordi, un conte o narració, per introduir el Còmic com a forma d’expressió escrita, a més a més aprofitarem per fer un treball audiovisual sobre plans i la funció comunicativa d’aquests.

Objectius competencials

Tractament de la informació i competència digital (cercar informació i complementar la que ja tenim)

El còmic.

Competència lingüística i audiovisual (imatges amb intenció comunicativa)

Tractament de la informació i competència digital. (ús de les tic)

Competència d’aprendre a aprendre (treball cooperatiu, arribar a acords)

Competència lingüística i audiovisual (explicar als altres allò que s’ha fet)

Utilitzar les TAC per il·lustrar una exposició oral

Aspectes que es treballen

 • La narració. Característiques. Cerca d’informació a l’enciclopèdia virtual.
 • Pas de la narració al còmic. Elements característics dels còmic
 • La càmera fotogràfica.
 • La intenció comunicativa de les imatges. Planificació i diferents plans i punts de vista.
 • Planificació del treball visual.: Ús d’un guió, storyboard. Nº de vinyetes, escenes, personatges, plans, punts de vista…
 • Programari per editar: Powerpoint o impress, Movie maker, audacity
 • Comunicació d’allò que s’ha fet  en una altra classe.

Criteris d’avaluació

 • Iniciar-se en l’ús de la biblioteca virtual: viquipèdia
 • Traspassar una història narrativa en un còmic de 4/5 vinyetes.
 • Utilitzar les característiques típiques del còmic:  vinyetes, bafarades, onomatopeies, connexió imatge-text….
 • Exposar el treball realitzat de manera ordenada i comprensible
 • Donades 6 imatges saber-les classificar en funció del tipus de pla: primer pla, pla detall i pla general
 • Donades 6 imatges saber-les classificar en funció de l’angulació: pla a nivell, pla picat i pla contrapicat

Eines i recursos

Càmera de fotos, Viquipèdia, JClic comic, activitats Notebook comic, PDI, software per editar imatges, Powerpoint o Impress, MovieMaker i, si ha so, Audacity.

Tutorial de l’eina

Nivell educatiu

Cicle mitjà

Organització a l’aula

Per les activitats de presentació de l’activitat, teoria sobre la narració i el còmic  repàs de tipus de plans i la seva intencionalitat, es poden fer amb tot el grup.

L’elaboració de les narracions, el jclic sobre el còmic es faran de forma individual.

A l’hora de cercar informació ó i d’elaborar el storyboard de cada narració, preparació de vinyetes, edició d’aquestes, grabació de so si s’escau i elaboració del projecte final Powerpoint o impress o Video , el treball  es realitzarà en petit grup.

Temporització

La durada serà de 6 o 7 sessions, encara que segons la complexitat, imatges, so, nombre de vinyetes, i coneixements previs dels alumnes, es pot allargar fàcilment.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

 • Opció 1. Elaboració d’un powerpoint o un impress amb diferents imatges, realitzades amb les càmeres amb diferents punts de vista i plans : picat, contrapicat, pla detall, general, … i fer una mena de concurs a veure si s’encerten.
 • Opció 2. Elaboració d’un powerpoint o un impress amb diferents imatges, buscades a la xarxa amb diferents punts de vista i plans : picat, contrapicat, pla detall, general ,… i fer una mena de concurs a veure si s’encerten.