Archive for the ‘Lectura i escriptura digital’ Category

h1

Treballem amb Ipads i els formularis de google

8 Abril 2016

Descripció

Aquesta activitat va adreçada als mestres. Es tracta d’utilitzar l’opció dels formularis de google per realitzar una mena de forma senzilla controls, proves, exàmens per als alumnes i seguidament amb la utilitat de fulls de càlcul de google poder-los corregir automàticament. A partir d’una plantilla de 10 preguntes i fent petites modificacions podem utilitzar-los per treballar totes les àrees i matèries mitjançant preguntes tancades, tipus test.

En el nostre cas hem començat a realitzar-les amb els dispositius Ipads, però es pot aplicar a qualsevol altre dispositiu Tauletes o Mòbils Android, Ordinadors Windows, Linux, etc.

Carpeta compartida  Cal Usuari Xtec

Enllaç blog eines google 15-16

Objectius competencials

Aquesta activitat va adreçada a mestres i vol introduir-los en algunes de les opcions de les eines google, formularis i fulls de càlcul, aplicats en l’avaluació de l’alumne, i els possibles “avantatges” que ens ofereixen l’emmagatzematge directe de les dades al núvol.

Aspectes que es treballen

Treball de les eines google, Formularis i Fulls de càlcul, per l’elaboració de proves i posterior avaluació dels coneixement dels alumnes d’una forma sistematitzada amb una recollida automàtica de les dades.

Criteris d’avaluació

El desenvolupament a l’aula de l’activitat i la difusió entre els docents d’aquesta manera de treballar, inmediatesa i facilitat de correcció, juntament amb la bona predisposició dels alumnes a realitzar aquest tipus d’activitat ens portarà a veure si és una millora a l’hora d’avaluar.

Tutorial de l’eina

A la carpeta compartida trobareu un document

Nivell educatiu

Aquesta activitat s’ha realitzat amb els mestres i alumnes de Cicle Superior, però es podria aplicar a altres Cicles.

Organització a l’aula

El grup aula realitza la prova tots a a la vegada amb un dispositiu cada alumne. Però també es pot montar un racó a l’ala i realitzar la prova per torns.

També es poden posar com a deures de repàs en qualsevol plataforma online de que disposem, Classroom de google, Sites, Nodes,  o altres.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Respondrem un formulari online i veurem fàcilment com es pot modificar la plantilla de respostes. També segons el tipus de preguntes, amb el formulari  ens crea un gràfiques i les podem utilitzar el recurs visual, per votacions, enquestes,….

Escola Montserrat

h1

El patrimoni del Gironès

21 Abril 2015

Descripció

Realitzar una geolocalització/georeferenciació utilitzant l’aplicatiu de MHM de diferents punts geogràfic d’interès local de forma col·laborativa.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar un text/resum en relació al punt referenciat.

 Competència artística i cultural:

 1. Fotografiar i/o cercar imatges o videos relacionades amb el punt.
 2. Valorar i gaudir del patrimoni de  l’entorn proper.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Cercar informació  i imatges en pàgines web.
 2. Redactar  la informació  recollida en les diferents fonts en un únic document.
 3. Saber utilitzar el maquinari, programari adient per les diferents tasques, gravació d’àudio, captació imatges,….
 4. Inserir àudio,  imatges o vídeo que ajudin a documentar la informació a l’aplicatiu.
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Ser capaç de destriar la informació adient per redactar el document demanat.
 • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.
 • Competència social i ciutadana:
 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.
 5. Organitzar-se  i distribuir-se  les diferents tasques a realitzar.
 6. Utilitzar  les habilitats socials i de convivència.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements patrimonials: natural, històric, social, …

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada:  text, imatges, vídeos, àudio,…
 4. Coneixement de l’aplicatiu MHM
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb els altres membres del grup i de respectar les diverses opinions del grup.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva implicació en el grup. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

 • Internet
 • Ordinador/portàtils/tauleta
 • Canó de projecció

. Càmeres de fotos i/o vídeo

. Gravadora de so o micròfon

Tutorial de l’eina

Enllaç a tutorials

Nivell educatiu

Cicle mitjà

Cicle superior

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en petits grups.

Cada grup disposarà d’un ordinador, càmera,… segons l’activitat a realitzar, amb el que anirà elaborant el seu projecte.

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Presentació activitat

2a Cerca d’informació i resum.

3a Elaboració informació material multimèdia.

4a Traspàs de la informació a l’aplicatiu.

5a Posada en comú, visualització i valoració global de l’activitat.

Treballs realitzats ( http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/61/preview-iframe )

 • Les escultures de Salt: Adéu, l’Hortalà i les Llúdrigues (Escola Les Deveses)
 • Coneguem Girona: Cementiri Girona – Vila-roja/ Monòlit cementiri/ Creu cementiri – Castell Palau Sacosta/Atleta de Palau/Església Sant Miquel de Palau/Creu de Palau – Creu de can Canet/Brollador dels 8 caps/Escultura a la vellesa/Nen de la Tortuga – Relleu de Santa Eugènia (Can Ninetes) (Escola font de la Pòlvora)
 • La vila romana de Sarrià de Ter. Destaquem els mosaics
h1

Treballem els contes

8 Mai 2014

Descripció

Aquest projecte forma part del treball d’aprendre a escriure. Es porta a terme tres hores a la setmana. Durant el primer trimestre es va treballar el conte com a tipologia textual.

Objectius competencials

–       Competències bàsiques de l’àmbit digital.

–       Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos.

–       Realitzar comunicacions interpersonals.

–       Realitzar activitats en grup utilitzant eines i treball col·laboratiu.

–       Competència Comunicativa lingüística i audiovisual.

–       Saber comunicar-se oralment amb els altres, per expressar les opinions i satisfer les necessitats individuals i socials.

–       Interactuar i dialogar amb altres persones de manera adequada.

–       Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació oral, per a l’expressió de sentiments.

Aspectes que es treballen

Es treballa la comprensió i expressió oral. La comunicació verbal i no-verbal. La interacció amb altres persones i saber escoltar i respondre preguntes. La lectura i memorització del conte.

Criteris d’avaluació

La valoració de les parts del conte: introducció, nus i desenllaç. La part emocional del conte. L’autoavaluació i l’avaluació entre iguals. El treball en equip (en aquest cas ha estat per parelles).La valoració del treball dels altres.

-Utilitza correctament el processador de textos.

– Sap utilitzar la màquina de fotos.

– Guarda els documents i els sap imprimir.

Eines i recursos

Blocs Xtec , ordinadors amb processador de textos, màquina de fotos, programa Kizoa i canó de projecció.

Tutorial de l’eina

Explicació bàsica del funcionament del processador de textos amb el canó.

Explicació de la ruta a seguir per desar els seus treballs a la seva carpeta de la boca T.

Nivell educatiu

Primer de cicle inicial.

Organització a l’aula

Es comencen amb les sessions de modelatge en l’explicació de contes. S’analitzen contes i es busquen les parts dels contes ( plantejament, nus i desenllaç). Es comencen els esborranys dels contes seguint el guió treballat prèviament. Es van autoavaluant durant el procés a partir de les rúbriques tant pel que fa al contingut com a la presentació. A partir de les correccions dels companys i de la mestra es va revisant fins a crear el conte definitiu. Es passa a l’ordinador amb el processador de textos. Seguidament es llegeixen tots els contes (als matins durant la mitja hora de Lectura en veu alta). Un cop llegits tots els contes es van votar els tres que es presentaven al premi Sambori. També es van seleccionar els contes que aniríem a explicar. Es van crear murals amb cartolines i titelles amb cartolines i canyes de refresc.

Es van programar les sortides a quatre llars d’infants del poble per explicar els contes. També aprofitant la setmana del projecte interdisciplinari de la bibliopati i la visita a les dues biblioteques del poble es van anar a explicar els contes al casal d’avis.

Durant les sortides uns alumnes es van encarregar de fer les fotografies que després s’han penjat al bloc de l’escola.

http://arrels1r.blogspot.com.es/

Escola Les Arrels de Salt